Struktura
Współpraca międzynarodowa

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami

 

14.05.2021 zakończyliśmy nabór wniosków aplikacyjnych na konkurs ogłoszony w ramach projektu „Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”.

Nabór wniosków był wspólny, odbył się w jednym czasie i na tych samych zasadach dla wszystkich partnerskich uczelni. Ocenę formalną przeprowadzoną przez Biura Obsługi Projektu na UwB/PB/UMB przeszło pozytywnie 36 wniosków. Z ramienia poszczególnych Uczelni liczba wniosków aplikacyjnych kształtuje się następująco: 

 

Uniwersytet w Białymstoku- 7 wniosków

Politechnika Białostocka- 19 wniosków

Uniwersytet Medyczny- 10 wniosków

 

Wszystkie Wnioski złożone przez wnioskodawców z Uniwersytetu w Białymstoku przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostaną skierowane do oceny merytorycznej I stopnia.

 

09-04-2021

Uniwersytet w Białymstoku rozpoczyna realizację partnerskiego projektu ”Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami”, który otrzymał dofinansowanie ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego Liderem jest Politechnika Białostocka. W skład konsorcjum projektowego wchodzą:

 • Politechnika Białostocka,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej,
 • Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
 • Klaster Obórki Metali,
 • Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji.

Cel Projektu

Głównym celem Projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

Zadania Projektu

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

 1. Wybór i dofinansowanie realizacji co najmniej 10 prac badawczo-rozwojowych zgłoszonych przez środowisko akademickie PB/UMB/UwB. 
 2. Stworzenie platformy usług dla biznesu 
 3. Organizacja wydarzeń, podczas których naukowcy, przedsiębiorcy oraz inwestorzy spotkają się, poznają i wymienią doświadczeniami. 

Kto może uczestniczyć w naborze na realizację prac badawczo-rozwojowych

Nabór jest dedykowany pracownikom naukowym Uniwersytetu w Białymstoku,  Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. 

Prace badawczo – rozwojowe, będące przedmiotem naboru powinny dotyczyć 3-7 poziomu gotowości technologicznej (TRL).

Wnioski aplikacyjne mogą być składane przez pracowników naukowych Uczelni:

 • jako samodzielny twórca/współtwórca lub autor/współautor wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, który samodzielnie występuje o wsparcie w ramach projektu, 
 • jako Zespół twórców/współtwórców lub autorzy/współautorzy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i jeśli dotyczy z pracowników technicznych, którzy wspólnie występują o wsparcie w ramach projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wnioski aplikacyjne, których przedmiotem są prace badawczo – rozwojowe, które mają potencjał rynkowy do komercjalizacji.

Jak się zgłosić do projektu

Nabór będzie prowadzony wyłącznie w formule online.

Należy przejść na wniosek aplikacyjny i wypełnić formularz.

Nabór (online) wniosków grantowych o realizację prac badawczo-rozwojowych rusza: 12.04.2021 roku i potrwa do 14.05.2021 r.

Finansowanie otrzymają projekty wyłonione przez ekspertów, spośród tematów zgłoszonych przez środowisko naukowe (PB,UMB,UwB), które będą zgodne z RIS3.

Szczegółowe informacje, w tym „Regulamin naboru”, znajdują się na stronie internetowej projektu.


Lista rankingowa projektów UwB po ocenie merytorycznej I stopnia
złożonych w ramach Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami
 

Lp.

Numer wniosku

Tytuł projektu B+R

Punktacja ostateczna

1.

7/UwB/2021

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji

25

2.

1/UwB/2021

Synteza 25-hydroksycholekalcyferolu (kalcyfediolu). Optymalizacje etapu 25-hydroksylacji

24

3.

4/UwB/2021

Sposób oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku

24

4.

6/UwB/2021

Ocena przeciwpróchniczej aktywności ekstraktu z liści sumaka octowca (Rhus typhina L.) w kierunku zgłoszenia patentowego i komercjalizacji wyników badań

23

5.

5/UwB/2021

Opracowanie półproduktu do produkcji włókniny zawierającej nanocząstki związków Cu o właściwościach grzybobójczych i wspierających zintegrowaną uprawę roślinną

22

6.

2/UwB/2021

IPAT – Investment Projects Assessment Tool

19

7.

3/UwB/2021

CYFROWE CENTRUM MEDIACJI ADMINISTRACYJNYCH

17WYNIKI II ETAPU OCENY

Poniżej znajduje się lista prac, które zostały pozytywnie ocenione w II etapie oceny merytorycznej i tym samym uzyskają dofinansowanie w ramach projektu Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R miedzy biznesem i uczelniami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wyniki II etapu oceny

 

 

 

Kontakt: 

Koordynator Projektu na Uniwersytecie w Białymstoku: dr Arkadiusz Niedźwiecki – Pełnomocnik Rektora ds. Klastrów

Biuro Obsługi Projektu: Wschodni Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok, tel. 85 745 71 06, 745 70 20 e-mail: a.dobrzycka@uwb.edu.pl, mroszko@uwb.edu.pl, eborawska@uwb.edu.pl