Biuro Karier
Aktualności

Podlaska KAS rekrutuje

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku prowadzi obecnie rekrutację do służby w Służbie Celno-Skarbowej. Osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi naszej umundurowanej formacji, mogą składać dokumenty do 31 grudnia br. Na kandydatów, którzy z wynikiem pozytywnym przejdą etapy postępowania kwalifikacyjnego, czeka 26 etatów.

W nasze szeregi zapraszamy zarówno studentów, jak i absolwentów UwB. Swoje miejsce znajdą u nas studenci wszystkich kierunków. Służbę w Służbie Celno-Skarbowej mogą pogodzić z kontynuacją nauki także studenci ostatniego roku oraz studenci zaoczni. Mundur funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej nosi wielu studentów i absolwentów UwB.

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która (wymagania niezbędne):

 • jest obywatelem polskim,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,
 • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem.

Jak aplikować?

Przygotuj niezbędne dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy, wg naszego wzoru (w załączeniu),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile pozostawałeś w stosunku pracy/służby,
 • oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – złóż, jeśli urodziłaś(eś) się przed 1 sierpnia 1972 r. (w załączeniu),

Złóż dokumenty:

 • w formie papierowej na adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. J.K. Branickiego 9, 15-085 Białystok
  z dopiskiem: Nabór SCS
 • lub w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku na platformie ePUAP, opatrując składane pismo podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym złóż (załatw sprawę): pismo ogólne do podmiotu publicznego
  rodzaj pisma: podanie
  tytuł pisma: Nabór SCS.

Więcej informacji można uzyskać wysyłając e-maila: justyna.suhak@mf.gov.pl