Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Uniwersytet w Białymstoku pozyskuje środki z funduszy zewnętrznych na realizację projektów.

Dział Nauki podlegający Prorektor ds. Nauki, odpowiedzialny jest za projekty naukowo-badawcze, a Dział Współpracy Międzynarodowej podlegający Prorektorowi ds. Rozwoju, oferuje wsparcie w przypadku projektów o charakterze mobilnościowym.

 

 

 

 

AKCJA 2. PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – projekty międzynarodowe

W ramach Akcji 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” instytucje działające w sferze szkolnictwa wyższego mogą współpracować, realizując wspólnie międzynarodowe projekty.

Wspierane są następujące typy projektów:

 

  • partnerstwa strategiczne (Strategic Partnerships), których celem jest wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkołach wyższych w krajach programu; efektem projektów powinna być modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia;

 

  • sojusze na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances) – projekty prowadzone przez szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorstwami, mające na celu propagowanie innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności, zwiększanie szans na zatrudnienie, wymianę wiedzy oraz wspieranie nauczania i uczenia się multidyscyplinarnego (są to tzw. projekty centralne, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli);

 

  • projekty typu „Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym” (Capacity Building in Higher education), w ramach których wspiera się współpracę z krajami partnerskimi z innych regionów świata; projekty z zakresu budowania potencjału wspierają procesy modernizacji i umiędzynarodowienia organizacji/instytucji oraz systemów szkolnictwa wyższego (są to tzw. projekty centralne, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli).

 

Uczelnie mogą również uczestniczyć w sojuszach na rzecz umiejętności sektorowych (Sector Skills Alliances) – projektach prowadzonych przez instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami; celem tych projektów jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb rynku pracy (są to tzw. projekty centralne, zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli).

 

Partnerstwa strategiczne

„Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.

Organizacje (instytucje) uczestniczące

W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.

Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu. Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celu projektu, można również przewidzieć udział organizacji z krajów partnerskich.

Czas trwania projektu Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego mogą trwać od 2 do 3 lat (od 24 do 36 miesięcy).

Zgodność z priorytetami Projekt musi być spójny z wybranymi:

  • priorytetami horyzontalnymi dla partnerstw strategicznych,
  • priorytetami dla partnerstw strategicznych w dziedzinie szkolnictwa wyższego

 

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/akcja-2/

 

Do podstawowych zadań NAWA należy inicjowanie i realizowanie działań wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych. Pomocą w realizacji tego zadania będą programy wspierające przede wszystkim nawiązywanie międzynarodowych partnerstw, rozwijanie potencjału uczelni pod kątem oferowanych programów, jak też przygotowania organizacyjnego w zakresie umiędzynarodowienia.

Źródło: https://nawa.gov.pl/

 

 

 

 

 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:

 

DZIEDZICTWO

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

 

DOSTĘPNOŚĆ

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 

BEZPIECZEŃSTWO

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

 

GRANICE

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

 

Źródło: https://www.pbu2020.eu/p

 

 

 

 

Obecnie Uniwersytet w Białymstoku realizuje oraz współrealizuje z partnerami następujące projekty:

 

Lp.

Nazwa Projektu

Osoba Kontaktowa

Źródło Finansowania

 

1.

 

Ochrona spuścizny historycznej i kulturalnej Elizy Orzeszkowej oraz Ludwika Zamenhofa na terenie Grodna i Białegostoku

 

Okres realizacji: od 06.02.2020

 

Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Jarosław Ławski

j.lawski@uwb.edu.pl

 

https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/654

 

 

2.

 

Tools for Remodelling ESP course materials

 

Okres realizacji:

01.09.2019 – 31.08.2022

 

 

Wydział Prawa

dr Halina Sierocka

h.sierocka@uwb.edu.pl

 

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/

Akcja 2 (projekty KA203) Partnertswa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

 

3.

 

Children with migrant background in the process of education

 

Okres realizacji: 2019/2020

 

 

Wydział Nauk o Edukacji

dr Anna Młynarczuk-Sokołowska

sokolowska@uwb.edu.pl

 

 

https://erasmusplus.org.pl/

 

4.

 

Improving Open Peer Review in scientific journals: Developing a quality framework

 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.08.2022

 

 

Wydział Ekonomii i Finansów

dr Joanna Prystom

j.prystrom@uwb.edu.pl

 

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/

Akcja 2 (projekty KA203) Partnertswa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

 

5.

 

Social Professions for Supporting Youth in a European Solidarity Context

 

Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.08.2022

 

 

Wydział Nauk o Edukacji

dr hab. Krzysztof Sawicki

k.sawicki@uwb.edu.pl

 

 

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/

Akcja 2 (projekty KA203) Partnertswa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

 

6.

 

Wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE: Modele instytucjonalne oraz kompetencje do karania we Francji i w Polsce

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

Wydział Prawa

dr hab. Anna Piszcz prof. UwB

piszcz@uwb.edu.pl

 

 

https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/Polonium-28.06/PHC_Polonium2019_lista-rankingowa.pdf

Wspólne projekty badawcze. Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium 2019

 

 

7.

 

Wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE: Problemy proceduralne w Czechach i w Polsce

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

Wydział Prawa

dr hab. Anna Piszcz prof. UwB

piszcz@uwb.edu.pl

 

 

https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/Czechy-2019/Lista-projektow-finansowanych-Czechy-2019_do-publikacji.pdf

Wspólne projekty badawcze.  Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Czechami 2019

 

8.

 

Training teachers for inclusion in Mongolia. The development of a modular course with online tutorials on the right to inclusidve education and the establishment of SEN counseling centres/MELINC

 

Okres realizacji:

od 15.01.2021 - 2024

 

Wydział Prawa, Ekonomii i Finansów, Nauk o Edukacji

dr Anna Drabarz

a.drabarz@uwb.edu.pl

 

 

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/

Akcja 2  Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 

  

 

Dział Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Projektów

 

Kierownik

mgr Anna Sylwia Maj - 85 745 70 21, a.maj@uwb.edu.pl

 

Projekty Międzynarodowe

Alicja Dzienis - 85 745 70 80, a.dzienis@uwb.edu.pl

 


Kontakt:

Uniwersytet w Białymstoku
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, parter, pokój 11