Biuro Karier
Aktualności

Informacje związane z COVID- 19

___________________________

Koronawirus – zmiany na granicy

Od połowy czerwca nie są prowadzone kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. Oznacza to także zniesienie kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Obostrzenia, w tym ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski oraz kwarantanna, wciąż obowiązują na granicy zewnętrznej UE.

Zniesienie kontroli na granicy wewnętrznej oznacza, że po polskiej stronie nie są prowadzone kontrole graniczne, a osoby wjeżdżające do Polski nie muszą odbywać obowiązkowej kwarantanny. Granicę można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą wciąż obowiązują obostrzenia. Nadal ograniczony jest wjazd cudzoziemców do Polski, a granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem, w Medyce oraz w Budomierzu.

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidecji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
  • wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
  • przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 8. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.
 9. uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Polsce,
 10. naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce,
 11. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 12. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 13. pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE?

Kwarantanny, po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:

 • załogi statków powietrznych,
 • marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich oraz statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy  administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,
  https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/nowe-zasady-kwarantanny-dla-czlonkow-zalog-rybakow-i-serwisantow
 • osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi w na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,
 • osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,
  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publicznym-transporcie-zbiorowym-oraz-zwolnienia-z-obowiazku-kwarantanny-kierowcow-zawodowych-w-transporcie-miedzynarodowym
 • obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,
 • kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób;

Ponadto z kwarantanny, po przekroczeniu granicy Polski, zwolnieni są:

 • uczniowie i studenci, uczestnicy studiów podyplomowych oraz kształcenia specjalistycznego, a także doktoranci kształcący się w Polsce i naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Polsce,
 • żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,
 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 • inspektorzy administracji morskiej
 • osoby, które wykonują prace w gospodarstwie rolnym znajdującym się po obu stronach granicy,
 • obywatele UE, EOG lub Szwajcarii, oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w celu przejazdu przez terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
 • osoby odbywające żeglugę pływającymi jednostkami rekreacyjnymi pomiędzy portami państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA - stron umowy o EOG bez zawijania do portów państw trzecich,
 • pasażerowie statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii i Republiki Korei.
 • obywatele Polski.

Czy Straż Graniczna może skrócić kwarantannę?

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kwarantannę skrócić może jedynie państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce odbywania kwarantanny lub inny, upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

___________________________

Najczęściej zadawane pytania – FAQ link do strony UDSC https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/faq/moja-wiza-studencka-traci-waznosc-chcialbym-uniknac-wyjazdu-po-wize-z-uwagi-na-problemy-na-granicy-czy-moge-przedluzyc-wize-krajowa-bez-wyjazdu-z-polski/

Moja wiza studencka traci ważność. Chciałbym uniknąć wyjazdu po wizę z uwagi na problemy na granicy. Czy mogę przedłużyć wizę krajową bez wyjazdu z Polski?

Jeśli posiadasz wizę krajową wydaną przez konsula RP, np. w celu studiów, a ostatni dzień dopuszczalnego pobytu na podstawie tej wizy (tj. ostatni dzień okresu pobytu w okresie ważności wizy) przypada w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. począwszy od dnia 14 marca 2020 r.), wówczas okres pobytu określony w wizie krajowej, a w konsekwencji również okres ważności samej wizy, podlega z mocy prawa przedłużeniu – do 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów (tj. zagrożenia epidemicznego lub stanu zagrożenia), który obowiązywał będzie jako ostatni.

Przedłużenie to następuje automatycznie – nie wymaga uzyskiwania przez Ciebie przedłużenia wizy na podstawie art. 82 ustawy o cudzoziemcach, ani jakichkolwiek innych działań.

Przedłużenie z mocy prawa oznacza także, że nie będzie w tym celu wydawana żadna decyzja administracyjna ani w żaden inny sposób nie będzie potwierdzane, że okres pobytu oraz okres ważności wizy uległy przedłużeniu (np. poprzez przystawienie stempla czy sporządzenie adnotacji w paszporcie lub wydanie stosownego zaświadczenia).

Z przedłużeniem nie będzie się wiązało wydanie przez jakikolwiek organ naklejki wizowej w twoim dokumencie podróży. Pamiętaj, że przepisy ustawy szczególnej wyraźnie wykluczają taką możliwość.

___________________________

Najczęściej zadawane pytania – FAQ link do strony UDSC https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/epidemia-koronawirusa/faq/moja-karta-pobytu-wlasnie-traci-waznosc-boje-sie-zarazenia-koronawirusem-czy-moge-ja-przedluzyc-w-jakis-sposob-bez-wychodzenia-z-domu/

Moja karta pobytu właśnie traci ważność. Boję się zarażenia koronawirusem. Czy mogę ją przedłużyć w jakiś sposób bez wychodzenia z domu?

Jeśli termin ważności Twojej karty pobytu kończy się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (tj. w dniu 14 marca 2020 r. i dniach kolejnych) to wówczas podlega on przedłużeniu z mocy prawa, a zatem automatycznie i bez konieczności Twojego działania, do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Przedłużeniu podlegają wszystkie karty pobytu, jakie są wydawane na podstawie przepisów, są to zatem dokumenty wydawane w związku z:

 • udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy,
 • udzieleniem zezwolenie na pobyt stały,
 • udzieleniem zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • nadaniem status uchodźcy,
 • udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Pamiętaj, że przepisy szczególne wykluczają, aby ze zmianą okresu ważności (przedłużeniem) dokumentu mogło się wiązać wydanie nowego dokumentu lub jego wymiana.

W okresie przedłużenia ważności karty pobytu będziesz mógł się nadal posługiwać, jak dotychczas, posiadanym dokumentem jako ważnym, pomimo upływu określonej w nim daty końcowej okresu ważności.

___________________________