Biuro Karier
Aktualności

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

na rok akademicki 2022/2023Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia jest szczególnym wyróżnieniem cieszącym się dużym uznaniem środowiska akademickiego. Stypendium przyznawane jest studentom szczególne zaangażowanym w życie naukowe Polskich Uczelni, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe w trakcie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich.
 
O stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 może ubiegać się student, który w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (lub został przyjęty na studia drugiego stopnia). Stypendium ministra może być przyznane studentowi, który w okresie studiów wykazał się znaczącymi osiągnieciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.
 
_______________________________________________________________
 
Kryteria i dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium
 
Osiągnięcia naukowe, umożliwiające ubieganie się o stypendium:
1)  autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (aktualny wykaz wydawnictw znajduje się na stronie BIP MNiSW). Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 
Wymagane dane:
− tytuł monografii naukowej
− tytuł rozdziału w monografii naukowej
− wkład autorski (w procentach)
− imiona i nazwiska współautorów,
− nazwa wydawnictwa,
− miejsce wydania,
− miesiąc i rok wydania,
− data druku lub ukazania się monografii naukowej (miesiąc, rok),
− ISBN, eISBN, ISMN lub DOI
− liczba punktów w wykazie wydawnictw
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskane wyżej wymienionego znaczącego osiągnięcia, są w szczególności:
− kopia stron monografii naukowej zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISMN lub DOI oraz
− oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N1)
 
2) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie było ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (aktualny wykaz wydawnictw znajduje się na stronie BIP MNiSW). Publikacje w wydawnictwach spoza ww. wykazu nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazywane we wniosku.
 
 
  Wymagane dane:
− tytuł czasopisma naukowego
− tytuł artykułu naukowego
− wkład autorski (w procentach)
− imiona i nazwiska współautorów
− nazwa wydawnictwa
− miejsce wydania
− miesiąc i rok wydania
− data druku lub ukazania się artykułu naukowego (miesiąc, rok)
− ISSN, eISSN lub DOI
− liczba punktów w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskane wyżej wymienionego znaczącego osiągnięcia, są w szczególności:
− kopia stron czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISSN, eISSN lub DOI oraz
− oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N2)
 
(w roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki , tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C
 
3) znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego.
Wymagane dane:
− nazwa projektu
− okres trwania projektu
− imiona i nazwisko kierownika projektu
− numer projektu
− źródło finansowania projektu
− nazwa konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt
− okres uczestnictwa w projekcie
− pełniona rola (kierownik projektu/główny wykonawca/wykonawca)
− opis wykonywanych zadań, cel i efekty projektu
(liczba referatów, publikacji, zastosowań
praktycznych badań naukowych lub prac
rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności
naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie)
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskane wyżej wymienionego znaczącego osiągnięcia, są w szczególności:
− oświadczenie kierownika projektu badawczego zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu (w przypadku gdy student jest kierownikiem projektu, składa oświadczenie zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu) - (przykład oświadczenia N3)
 
4) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową
 
Wymagane dane:
− data i miejsce konferencji
− nazwa konferencji
− zasięg konferencji (ogólnopolska/międzynarodowa)
− tytuł referatu
− liczba prelegentów ogółem (szacunek)
− liczba prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora (szacunek)
− nazwa organizatora konferencji
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskane wyżej wymienionego znaczącego osiągnięcia, są w szczególności:
− certyfikat lub dyplom wydany przez organizatora konferencji naukowej potwierdzający wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,
− program konferencji naukowej lub materiał pokonferencyjny, zawierający tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów,
− oświadczenie studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej (przykład oświadczenia N4)
 
5) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.
 
Wymagane dane:
− data i miejsce uzyskania nagrody
− nazwa konkursu
− uzyskane miejsce
− forma uzyskanej nagrody
− rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa)
− udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową (w procentach)
− imiona i nazwiska członków zespołu (wraz z wkładem procentowym)
− nazwa organizatora konkursu
 
Dokumentami potwierdzającymi uzyskane wyżej wymienionego znaczącego osiągnięcia, są w szczególności:
− dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie,
− oświadczenie kierownika zespołu (albo oświadczenia członków zespołu) o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia (w przypadku nagrody zespołowej)
− regulamin konkursu,
− informacja organizatora o wynikach konkursu, zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dokumentami potwierdzającymi uzyskane znaczących osiągnięć, są w szczególności:
A) do pkt. 1
− kopia stron monografii naukowej zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISMN lub DOI,
− oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N1)
B) do pkt. 2
 − kopia stron czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISSN, eISSN lub DOI,
− oświadczenie studenta o procentowym wkładzie autorskim w artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N2)
C) do pkt. 3
 − oświadczenie kierownika projektu badawczego zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu (w przypadku gdy student jest kierownikiem projektu, składa oświadczenie zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu) - (przykład oświadczenia N3)
D) do pkt. 4
 − certyfikat lub dyplom wydany przez organizatora konferencji naukowej potwierdzający wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,
− program konferencji naukowej lub materiał pokonferencyjny, zawierający tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów,
− oświadczenie studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej (przykład oświadczenia N4)
E) do pkt. 5
 − dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie,
− oświadczenie kierownika zespołu (albo oświadczenia członków zespołu) o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia (w przypadku nagrody zespołowej)
− regulamin konkursu,
− informacja organizatora o wynikach konkursu, zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
_______________________________________________________________
 
Kryteria i dokumenty wymagane przy ubieganiu się o stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w sporcie
1) Zajęcie w sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie:
− 1-16 miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

− 1-8 miejsca w mistrzostwach świata,
− 1-6 miejsca w mistrzostwach Europy,
− 1-3 miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
− 1 miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
− miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagane dane:
− uzyskane miejsce
− nazwa zawodów
− dyscyplina sportowa
− rodzaj rywalizacji (indywidualna/drużynowa)
− kategoria wiekowa
− skład drużyny (w przypadku nagrody drużynowej)
− data i miejsce zawodów (miesiąc/rok)
− nazwa związku sportowego
 
 

2) Zajęcie w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie o sporcie:

− 1-3 miejsca w uniwersjadzie,
− 1-3 miejsca w akademickich mistrzostwach świata,
− 1-3 miejsca w akademickich mistrzostwach Europy,
− 1-3 miejsca w Europejskich Igrzyskach Studentów.

Wymagane dane:
− uzyskane miejsce
− nazwa zawodów
− dyscyplina sportowa
− rodzaj rywalizacji (indywidualna/drużynowa)
− kategoria wiekowa
− skład drużyny (w przypadku nagrody drużynowej)
− data i miejsce zawodów (miesiąc/rok)
− nazwa związku sportowego

 

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie znaczących osiągnięć, mogą być w szczególności:
 
− oświadczenie właściwego polskiego związku sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym albo
− oświadczenie Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym

Nie należy zamieszczać kopii dyplomów albo zdjęć medali i pucharów uzyskanych w zawodach sportowych.

We wniosku można wskazać wyłącznie uzyskane miejsca w zawodach z katalogu punktowanych wyników.

Inne wyniki sportowe nie będą punktowane. 

_______________________________________________________________

 

 
Procedura ubiegania się - krok po kroku
 
KROK 1. Pobierz i wypełnij  wniosek - edytor tekstowy zapisany w formacie PDF, do wniosku skompletuj załączniki potwierdzające zamieszczone w nim osiągniecia i dołącz oświadczenia oraz  dokumenty potwierdzające osiągniecia; 
a) wniosek w wersji elektronicznej (edytor tekstowy zapisany w formacie PDF);
b) PDF oświadczenia o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku oraz wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska na stronie ministerstwa,
c) PDF dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawarte we wniosku (przygotuj z wyprzedzeniem niezbędne pliki PDF, które posłużą Ci do wprowadzenia ich do systemu ZSUN/OSF, każdy dokument w oddzielnym pliku PDF do 10 mb z wyjątkiem pkt. 4 samodzielne wygłoszenie referatu naukowego... w jednym pliku do 10 mb), 
- do pkt. 1 (monografia naukowa...) − PDF kopii stron monografii naukowej zawierającej imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISMN lub DOI,
- do pkt. 1 (monografia naukowa...) − PDF oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N1-2),
- do pkt. 2 (artykuł naukowy...) − PDF kopii stron czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISSN, eISSN lub DOI,
- do pkt. 2 (artykuł naukowy...) − PDF oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N1-2)
- do pkt. 3 (projekt badawczy...) − PDF oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu (w przypadku gdy student jest kierownikiem projektu, składa oświadczenie zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu)
- do pkt. 4 (samodzielne wygłoszenie referatu naukowego...) − PDF certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzający wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,
- do pkt. 4 (samodzielne wygłoszenie referatu naukowego...) − PDF programu konferencji naukowej lub materiał pokonferencyjny, zawierający tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów,
- do pkt. 4 (samodzielne wygłoszenie referatu naukowego...) − PDF oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej (przykład oświadczenia – N4)
- do pkt. 5 (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF dyplomu lub innego dokumentu potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie,
- do pkt. 5 (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF oświadczenia kierownika zespołu (albo oświadczenia członków zespołu) o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia (w przypadku nagrody zespołowej)
- do pkt. 5 (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF regulaminu konkursu,
- do pkt. 5 (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF informacji organizatora o wynikach konkursu, zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów
d) PDF oświadczenia o spełnieniu wymagań w art 93 ust. 1-3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
e) PDF oświadczenia dotyczącego RODO.
 
Opis wniosku w wersji elektronicznej:
- wniosek (edytor tekstowy zapisany w formacie PDF powinien mieć nazwę: „wniosek nazwisko imię.PDF” , bez polskich znaków),
- dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia naukowe, jako osobne pliki PDF zawierające skany osiągnięć – z opisem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan np.: "nazwisko imię skan – 1 c załącznik nr 1 pdf”),
- oświadczenia (osobne pliki PDF zawierające skany oświadczeń, z opisem np.: „nazwisko imię skan – oświadczenie – nr 1 pdf”).
 
KROK 2. Wniosek w wersji elektronicznej prześlij do dziekanatu wydziału najpóźniej do dnia 5 października - uwaga termin ten musi uwzględniać dostarczenie wniosku odpowiednio wcześniej, tak aby mogł zostać oceniony przez dziekana wydziału pod względem osiągnięć naukowych.
 
KROK 3. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami ocenia dziekan wydziału pod względem formalnym oraz spełniania kryteriów dotyczących szczególnych osiągnięć naukowych określonych przez ministra w rozporządzeniu.
 
KROK 4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosek wraz z załączonymi dokumentami przekazywany jest do dnia 10 października do Działu Spraw Studenckich.
 
KROK 5. Dział Spraw Studenckich po otrzymaniu pozytywnie zaopiniowanego wniosku tworzy w Systemie ZSUN/OSF wniosek w wersji elektronicznej i zakłada studentowi konto redaktora pomocniczego oraz przesyła na adres mailowy studenta login i hasło do wygenerowanego w ZSUN/OSF wniosku.
 
Bardzo ważne:  Dostęp do system - zakładanie konta, wypełnianie wniosku, wgrywanie plików - jest udostępniany przez ministerstwo w dniu 1 października 2022 roku, w związku z powyższym radzimy nie odkładać złożenia wniosku do dziekana na ostatnią chwilę...................................,    
 
KROK 6. Student do dnia 15 października wprowadza w wygenerowanym w systemie ZSUN/OSF wniosku niezbędne dane:
a) dane osobowe (studenta) w formie tekstowej w części B wniosku (Dane i informacje dotyczące studenta),
B) informacje o osiągnięciach naukowych w formie tekstowej wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji C wniosku
(Rodzaj osiągnięć, Wykaz osiągnięć naukowych, Monografie naukowe, Referaty na konferencjach, Załączniki
z zachowaniem wymagań określonych przez system ZSUN/OSF (powtórzenie z kroku 1) :
- (monografia naukowa...) − plik PDF kopii stron monografii naukowej zawierającej imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN, eISBN, ISMN lub DOI - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (monografia naukowa...) − plik PDF oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N1-2) - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (artykuł naukowy...) − PDF kopii stron czasopisma naukowego zawierająca imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISSN, eISSN lub DOI - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (artykuł naukowy...) − PDF oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim w artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu – w przypadku współautorstwa (przykład oświadczenia N1-2)  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (projekt badawczy...) − PDF oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu (w przypadku gdy student jest kierownikiem projektu, składa oświadczenie zawierające informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu) - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (samodzielne wygłoszenie referatu naukowego...) − PDF certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzający wygłoszenie referatu naukowego przez studenta  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (samodzielne wygłoszenie referatu naukowego...) − PDF programu konferencji naukowej lub materiał pokonferencyjny, zawierający tytuły referatów naukowych oraz imiona i nazwiska prelegentów  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (samodzielne wygłoszenie referatu naukowego...) − PDF oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej (przykład oświadczenia – N4) - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF dyplomu lub innego dokumentu potwierdzający uzyskanie nagrody w konkursie  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
− (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF oświadczenia kierownika zespołu (albo oświadczenia członków zespołu) o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia (w przypadku nagrody zespołowej)  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
− (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF regulaminu konkurs  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
− (nagrody indywidualnej .... konkursie o wysokim prestiżu...) − PDF informacji organizatora o wynikach konkursu, zawierająca imiona i nazwiska laureatów, a w przypadku nagród zespołowych – nazwy zespołów  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
- PDF oświadczenia o zgodności wersji papierowej z wersją elektroniczną wniosku oraz wyrażeniu zgody na publikację imienia i nazwiska na stronie ministerstwa  - plik PDF o maksymalnej wielkości 10 mb,
 
UWAGA: PDF dokumentów potwierdzających osiągnięcia zawarte we wniosku, każdy dokument w oddzielnym pliku PDF do 10 mb.
 
KROK 7. Student po wprowadzeniu danych generuje wniosek roboczy i przesyła go na adres mailowy Działu Spraw Studenckich wraz z informacją o zakończeniu edycji wniosku w terminie do 15 października do godz. 12.00.
 
KROK 8. W przypadku niekompletności wniosku w dniu 15 października student wzywany jest przez Dział Spraw Studenckich na adres mailowy znajdujący się w systemie USOS do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie do dnia 17 października do godz. 12.00.  
 
KROK 9. W przypadku, gdy pomimo wezwania student nie uzupełni wniosku Dział Spraw Studenckich w dniu 17 października informuje studenta o nie złożeniu wniosku w związku z błędami proceduralnymi.
 
KROK 10. Rektor, po zapoznaniu się z przedstawionymi wnioskami, podejmuje decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o przyznanie stypendium dla danego studenta do ministra.
 
KROK 11. W terminie do dnia 18 października Dział Spraw Studenckich generuje ostateczną wersję wniosku w formie dokumentu elektronicznego i przedstawi ją rektorowi do podpisu elektronicznego.
 
KROK 12. Rektor za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF przekazuje wnioski w terminie do 25 października, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazuje wnioski do ministra. 
 
_______________________________________________________________
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
- Wytyczne stosowane przy ocenie wniosków studentów o stypendia ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 (konkurs SST02) - plik do pobrania
 
- Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023 – format DOCX (aktywny formularz)
 
 
- Oświadczenie dotyczące RODO
 
- Oświadczenie - przykład oświadczenia N1
 
- Oświadczenie - przykład oświadczenia N2
 
- Oświadczenie - przykład oświadczenia N3
 
- Oświadczenie - przykład oświadczenia N4
 
___________________________
 
Zarządzenie nr 72 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 września 2021 r. w sprawie trybu składania wniosku o stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów - plik do pobrania