Struktura
Współpraca międzynarodowa

Zapytanie ofertowe nr 1/WOTT/2018 na usługę rzecznika patentowego w celu przeprowadzenia procedury złożenia wniosku o udzielenie patentu na terenie Polski.

Tytuł roboczy wynalazku: Sposób wytwarzania soli imidazoliowych na bazie steroidów o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych

Zamawiający

Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu w celu przeprowadzenia procedury złożenia wniosku o udzielenie patentu na wynalazek „Sposób wytwarzania soli imidazoliowych na bazie steroidów o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych” na terenie Polski

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz dokonanie zgłoszenia patentowego w imieniu Zamawiającego do Urzędu Patentowego RP

2. prowadzenie postępowania dotyczącego zgłoszenia patentowego przed Urzędem Patentowym RP i wnoszenie  opłat urzędowych w procedurze krajowej do czasu wydania decyzji o udzieleniu  lub odmowie udzielenia patentu.

Realizacja powyższego przedmiotu zamówienia obejmuje zgłoszenie 1 wynalazku w procedurze krajowej.

3. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego w podanym zakresie. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia rzecznika patentowego.
posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie szczególnie z zakresu nauk chemicznych. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że w latach 2015-2018, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie licząc wstecz od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia dokonał co najmniej 5 zgłoszeń wynalazków w wyżej określonej dziedzinie w trybie krajowym przed UP RP.

Wykonawca musi przedstawić cenę dla każdego zadania, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszego zapytania i doświadczenia zawodowego wykonawcy. Oferowane ceny nie uwzględniają opłat urzędowych.
Dla zadania 1 Wykonawca podaje cenę netto za zgłoszenie patentowe
Dla zadania 2 Wykonawca podaje cenę netto stawki godzinowej

4. Dodatkowo każdy podmiot ubiegający się o wykonanie usługi powinien:
zapewnić stały, bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi Zlecenie
posiadać doświadczenie w wykonywaniu podobnego rodzaju prac
Kryteria oceny ofert

W Formularzu Oferty (Załącznik nr 1), Wykonawca podaje ceny netto oraz brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:

1. Ocenie podlegać będzie cena netto każdego zadania z pkt. 2.1.

2. Za każde zadanie zostanie przyznane miejsce (pierwsze miejsce - oferta z najniższą ceną).

3. Miejsce uzyskane przez oferenta w danym zadaniu zostanie pomnożone przez wagę odpowiadającą zadaniu.

4. Każde zadanie ma przyznaną określoną wagę:

a) Zad. 1 – 4

b) Zad. 2 – 2

5. Uzyskane iloczyny zostaną zsumowane.

6. Zwycięską ofertą będzie ta, która otrzyma najmniejszą liczbę punktów. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, decydująca jest oferta z najniższą ceną za zad.1.

I. Termin lub okres wykonania zamówienia
Termin: 30 dni od daty udzielenia zamówienia
Składanie ofert
Szczegółowe informacje można uzyskać składając zapytanie pocztą elektroniczną na adres:

Uniwersytet w Białymstoku, Wschodni Ośrodek Transferu Technologii, wott@uwb.edu.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Mariusz Roszkowski
Do wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1) należy dołączyć:

• kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

• wykaz dokonanych zgłoszeń z dziedziny nauk chemicznych

• oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 2)

3. Termin składania ofert (data i godzina): 2018-05-15 12:00

Miejsce: Uniwersytet w Białymstoku, ofertę należy złożyć do dnia 15.05.2018 r. do godz. 12:00, w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanych dokumentów na adres mailowy: wott@uwb.edu.pl

4. Uniwersytet w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
swobodnego wyboru oferty,
przeprowadzania dodatkowych rokowań,
unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Formularz do oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój