Co to jest?

Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną (walidacja) jest jedną z możliwości ukończenia studiów wyższych. W wyniku potwierdzania  efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych programowi kształcenia określonego kierunku.
Jeśli masz kompetencje, ale brakuje Ci formalnego wykształcenia, możesz je zdobyć, dostając się na studia w wyniku procedury walidacji.

Kogo dotyczy?

Efekty kształcenia mogą zostać potwierdzone:

  1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie;
  2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
  3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Uwaga: W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzenia efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

Gdzie szukać informacji?
Procedurę walidacji przeprowadza Centrum Edukacji Ustawicznej UwB: http://cen.uwb.edu.pl

Jaka jest podstawa prawna?
w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie w Białymstoku: Uchwała nr 1769 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2018 r.