Aby złożyć wniosek o przyznanie dotacji w 2018 roku w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym należy:

  1. wypełnić i wysłać formularz w systemie OSF,
  2. wygenerować w systemie „wersję dla Ministerstwa” – obejmuje ona wyłącznie część A wniosku, zawierającą informację, o jaką dotację ubiega się jednostka naukowa, oświadczenie kierownika jednostki naukowej o zgodności danych podanych w systemie OSF ze stanem faktycznym i prawnym i dostarczyć 1 egzemplarz oraz wniosek do Działu Nauki w terminie do.
Wygenerowanie całego wniosku możliwe jest tylko dla wersji roboczej.

Wnioski powinny być przygotowane w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1693).

Duża infrastruktura badawcza – zgodnie z Ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. to aparatura naukowo-badawcza, mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki o wartości przekraczającej:

a) 500 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu,

b) 150 000 zł – w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych:
  • wniosek o przyznanie środków finansowych na zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą
    (załącznik nr 2)
  • wniosek o przyznanie srodków finansowych na inwestycję budowlaną
    (załącznik nr 1)

Informacja na temat zawartości wniosku

A. DANE WNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa wnioskodawcy
       Uniwersytet w Białymstoku
1.2. Siedziba i adres wnioskodawcy
       ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
1.3. Adres e-mail, www
       rektorat@uwb.edu.pl; www.uwb.edu.pl
1.4. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy
       prof. dr hab. Izabela Święcicka, Prorektor ds. Nauki
1.5. NIP: 542-23-83-747
1.6. REGON: 050562207

2.1. Nazwa wnioskodawcy
       nazwa właściwego Wydziału UwB
2.2. Siedziba i adres wnioskodawcy
       dane właściwego Wydziału UwB
3.2. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy
       Dziekan Wydziału