Biuro Karier
Aktualności

 

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu w Białymstoku

 

 Rozdział I

Przepisy Ogólne

 1

Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu w Białymstoku, zwany dalej Kodeksem, zawiera normy moralne, etyczne i wzory postępowania jakie obowiązują każdego doktoranta studiującego na Uniwersytecie w Białymstoku.

 2

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o doktorancie, należy przez to rozumieć każdą osobę studiującą na studiach III stopnia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym na Uniwersytecie w Białymstoku.

 3

Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Uniwersytecie, należy przez to rozumieć Uniwersytet w Białymstoku.

 4

Obowiązkiem każdego doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem, jego stosowanie oraz upowszechnianie w środowisku akademickim.

 5

Przestrzeganie wartości etycznych i zasad postępowania etycznego jest obowiązkiem doktoranta na Uniwersytecie.

 6

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Kodeksu przez uczestnika studiów doktoranckich albo osobę uczestniczącą w seminarium doktoranckim lub w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora, może skutkować odpowiedzialnością tej osoby - dyscyplinarną lub przed organami koleżeńskimi - zgodnie z przepisami wewnętrznymi Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Rozdział II

Sylwetka doktoranta

 7

Postawa doktoranta charakteryzuje się poszanowaniem obowiązującego prawa oraz uznanych wartości i zasad moralnych oraz etycznych.

 8

Doktorant we wszystkich przejawach swojej działalności zawodowej odznacza się rzetelnością wobec faktów, metod i teorii naukowych oraz wobec współpracowników i środowiska akademickiego i naukowego.

 10

Doktoranta w działalności badawczej i dydaktycznej cechuje samodzielność i niezależność od pozanaukowych uwarunkowań ideologicznych, politycznych lub ekonomicznych.

 11

Doktoranta charakteryzuje uczciwość w badaniach naukowych, popularyzowaniu nauki, dydaktyce i w relacjach międzyludzkich.

 12

Doktorant odznacza się cnotą tolerancji rozumianej – w szczególności – jako przeciwieństwo dyskryminacji ludzi różnych narodów, wyznań, ras, płci, wieku, czy orientacji seksualnej oraz jako poszanowanie innych punktów widzenia, postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej.

 13

Cechą doktoranta jest sprawiedliwość wyrażana w ocenie wartości dorobku naukowego oraz postaw i poglądów innych osób.

 14

Doktorant odznacza się poczuciem moralnej i prawnej odpowiedzialności za głoszone poglądy, interpretacje prowadzonych badań oraz za swoje postępowanie jako pracownika Uniwersytetu, badacza, dydaktyka, czy osoby publicznej.

 15

Doktorant powinien przeciwstawiać się – w sposób zgodny z prawem i obyczajami akademickimi – nierzetelności, nieuczciwości, nietolerancji, niesprawiedliwości i innym przejawom zachowań nieetycznych studentów, doktorantów lub pracowników  Uniwersytetu.

 

Rozdział III

Doktorant jako student studiów III stopnia

 16

Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy oraz ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w trakcie całego okresu trwania studiów.

17

Doktorant nieustannie pogłębia swoją wiedzę naukową poprzez uczestnictwo w zajęciach ponadprogramowych, konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych.

 18

Doktorant powinien sumiennie przygotowywać się do kolokwiów, egzaminów i innych form zaliczenia przedmiotów.

 19

Niedozwolone są wszelkie działania, które mogą mieć wpływ na nieobiektywną ocenę wiedzy i umiejętności doktoranta.

 20

Niedozwolone jest przedstawianie przez doktoranta fałszywych sprawozdań z postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w tym publikacji, w celu osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych.

 

Rozdział IV

Stosunek doktoranta do środowiska naukowego

 21

Doktorant powinien z należytym szacunkiem odnoście się do pracowników naukowych, a także innych pracowników uczelni przestrzegając zasad moralnych i etycznych.

 22

Doktorant nie powinien być obojętny wobec wszelkich negatywnych działań, które są nieetyczne, mogą godzić w dobry wizerunek Uniwersytetu lub są sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.

 23

Doktorant nie wykorzystuje powiązań rodzinnych lub koleżeńskich w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści.

24

Doktorant nie podejmuje działań mających na celu skrzywdzenie lub poniżenie innych członków społeczności akademickiej.

 

Rozdział V

Doktorant jako badacz naukowy

 25

Doktorant nie narusza cudzych praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. nr 90 poz. 631 z 2006 r. z późn. zmianami); w szczególności nie przywłaszcza sobie autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu, nie wprowadza w błąd co do autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu oraz nie rozpowszechnia cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu jego twórcy.

 26

Nauczyciel akademicki w badaniach naukowych przestrzega zasad uczciwości naukowej i nie dopuszcza do plagiatorstwa, fałszowania wyników badań naukowych, nierzetelności w ich upowszechnianiu, w aplikowaniu o fundusze badawcze oraz w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.

27

Doktorant cechuje się postawą życzliwego krytycyzmu wobec prac i koncepcji innych autorów, połączona z krytycyzmem wobec siebie i swojego dorobku naukowego.

 28

Doktorant przestrzega i stoi na straży zasad ustalenia współautorstwa publikacji.

 29

Doktorant korzystając z cudzych badań, dorobku naukowego, publikacji zawsze przywołuje autora oraz źródło z którego dana informacja pochodzi.

 

Rozdział VI

Doktorant jako dydaktyk

 30

Doktorant jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć, których liczba określona jest w programie studiów.

 31

Doktorant powinien rzetelnie i solidnie przygotowywać się do prowadzonych zajęć. Swoją wiedzę powinien oprzeć na publikacjach naukowych i dbać o przekazywanie jak najaktualniejszych danych.

32

Doktorant rzetelnie i obiektywnie ocenia wiedzę studentów stosując jednakowe, jawne i zrozumiałe kryteria oceny.

 33

Doktorant nie powinien spóźniać się na zajęcia, czy opuszczać zajęć.

 

Rozdział VII

Doktorant jako reprezentant Uniwersytetu w Białymstoku

 34

Doktorant dba o dobry wizerunek Uniwersytetu, realizuje jego cele i misję.

35

Doktorant szanuje i akceptuje tradycje uczelni.

36

Doktorant czynnie angażuje się w działalność uniwersytecką poprzez współorganizowanie, a także uczestnictwo w ważnych wydarzeniach Uniwersytetu, a także wspiera inne przedsięwzięcia, które służą rozwojowi Uniwersytetu.

 37

Doktorant wspiera rozwój samorządu doktorantów jako organu przedstawicielskiego w stosunku do środowiska doktoranckiego. Doktorant zwraca się o pomoc do samorządu w każdej sprawie, która wiąże się z jego kompetencjami.

 38

Doktorant szanuje mienie Uniwersytetu, nie niszczy jego, nie wykorzystuje do osobistych celów ani nie czerpie z niego korzyści materialnych.

 

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

 39

W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), przepisy obowiązujące na Uniwersytecie w Białymstoku oraz powszechnie przyjęte normy etyczne i społeczne. 

 

 Kodeks Etyki został przyjęty, w formie uchwały, dnia 12 października 2011 roku na posiedzeniu RUSD UwB. 
Do pobrania:
Kodeks Etyki Doktoranta w PDF