KONKURSY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie – Otwarte Drzwi

Prezez ZUS profesor Gertruda Uścińska zaprasza studentów do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorackie.

Dlaczego konkurs naukowy?

Istotą konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych sprawami osób niepełnosprawnych. Fundusz stawia na promocję nagrodzonych prac. Po zakończonej edycji konkursu wydawane są publikacje z opracowaniem nagrodzonych prac. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych, zaś pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich nagradzane jest kwotą 5 tysięcy złotych. Drugie i trzecie miejsce to nagrody w wysokości kolejno: trzy oraz dwa tysiące złotych.


Więcej informacji o konkursie na stronie funduszu: Kliknij


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski

Ogłasza konkurs pn. Nagroda Prezydenta Miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie i doktorskie, inżynierskie i licencjackie oraz nagroda dla promotorów prac obronione w roku akademickim 2018/2019.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie:
promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki
tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu
oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury
ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz
innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce - 10 tys. zł brutto I miejsce - 6 tys. zł brutto
II miejsce – 5 tys. zł brutto II miejsce – 3 tys. zł brutto
III miejsce – 3 tys. zł brutto III miejsce – 2 tys. zł brutto

 

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2018/2019

>>>
Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin dostępny na stronie www.bydgoszcz.pl.

Termin zgłaszania prac upływa 10 marca 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy)

Szczegóły na stronie internetowej: www.bydgoszcz.pl (zakładka miasto/wyróżnienia i nagrody)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2018/2019

 

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych.

Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • absolwenci studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - w części dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej z zakresu statystyki;
 • absolwenci studiów doktoranckich – w części dotyczącej najlepszej prac doktorskiej.
  Nagrody za najlepsze prace magisterskie Nagrody za najlepsze prace doktorskie
  I miejsce – nagroda 5 000 zł I miejsce – nagroda 10 000 zł
  II miejsce – nagroda 3 000 zł II miejsce – nagroda 7 000 zł
  III miejsce – nagroda 2 000 zł III miejsce – nagroda 5 000 zł
Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz prace doktorskie z zakresu statystyki, obronione na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019, które uzyskały pozytywną ocenę (prace powinny być obronione nie później niż do 31 grudnia 2019 r.). Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie autorzy prac, uczelnie lub promotorzy prac, za zgodą autora.

Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić odpowiednio tylko jedną pracę magisterską albo tylko jedną pracę doktorską.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia 31 stycznia 2020 r.

Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie Konkursu. Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z jego regulaminem, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i jego przebiegu.

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkursy@stat.gov.pl

Więcej informacji na stronie konkursu: Kliknij

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XXV Edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego 

 

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza jubileuszową XXV edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:
- historia i teoria literatury
- wiedza o współczesnej kulturze
- Varsaviana
- historia najnowsza
- społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy - aspekty kulturowe, psychologiczne, językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2019, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Termin nadsyłania prac do dnia 15 lutego 2020 roku na adres 
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
00-325 Warszawa

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą się stronie internetowej: www.otwarta.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs CSR Masters - finansowe wsparcie studenckich projektów


Specjalny konkurs dla PROJEKTÓW STUDENCKICH- CSR MASTERS. 

CSR MASTERS to inicjatywa polegająca na tworzeniu projektów:
- społecznych 
- kulturowych
- edukacyjnych

Studenci mają okazję UZYSKAĆ WSPARCIE 5000 ZŁ na wprowadzenie ich w życie oraz ich rozwój.

Wiemy jak wiele wymaga tworzenie projektów studenckich. Jednym z największych wy-zwań przy ich jest finansowanie. Dlatego mamy dla Was idealną okazję do zdobycia pieniędzy na ich realizację. W konkursie CSR Masters możecie wygrać 5000 zł na rozwój lub realizację swoich pomysłów. 
Wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie: www.csrmasters.pl 

ZESPÓŁ ENACTUS POLAND www.enactus.pl

Wypełnij formularz na stronie: www.csrmasters.pl 

Czas na zgłoszenie w konkursie mija 9.02.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student Wynalazca

 

1 listopada 2019 roku ruszył nabór zgłoszeń do X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca.

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 48. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

W dotychczasowych ośmiu edycjach konkursu, nasi laureaci zdobyli na tej prestiżowej wystawie: 16 złotych, 17 srebrnych i 7 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Ponadto, laureaci Konkursu zaprezentują swoje rozwiązania podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2020.

Nabór zgłoszeń do Konkursu będzie trwać od 1 listopada 2019 r. do 25 stycznia 2020 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, warunki aplikacji, regulamin: znajdują się na stronie: https://tu.kielce.pl/x-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-student-wynalazca/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ministerstwo Infrastruktury 

Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

 

 

 

Zaprasza studentów i doktorantów do wzięcia udziału w konkursie o nazwie "CPK Innowacje"

Przedmiotem konkursu są projekty zawierające pomysły na działania lub rozwiązania potencjalnie możliwe do zastosowania przy realizacji Centralnego Portu Kominikacyjnego, mieszczące się w następujących kategoroach:

 • Inteligentne systemy transportowe 
 • Smart City
 • Multimodalność 
 • Innowacje środowiskowe
 • Innowacje społeczne 

Konkurs ma na celu zapoznanie studentów i doktorantów ze szczegółami inwestycji CPK oraz wyłonienie i nagrodzenie najlepszych, innowacyjnych pomysłów. W każdej kategorii przewidziano nagrodę w wysokości 3 000 zł.

Z uwagi na wielowymiarowość inwestycji, a także jej ogólnokrajowy zasięg zaproszeni do udziału w konkursie są studenci i doktoranci wszystkich kierunków studiów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2019 r. 

Szczegóły dotyczące konkursu, warunki aplikacji, regulamin: znajdują się na stronie: https://cpkinnowacje.pl/ 

 

 Plik: REGULAMIN KONKURSU „CPK Innowacje”

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Studia z Przyszłością”

 Ruszyła nowa V edycja Konkursu!

 

Trwa nabór wniosków do Programu Akredytacji „Studia z Przyszłością” (2019/2020). Jak przyciągnąć kandydatów na studia? Jak wyróżnić kierunek na rynku edukacyjnym? Jak podkreślić, że studia odpowiadają na potrzeby pracodawców? Zgłoś kierunek / specjalność do naszego Konkursu!

Aplikacje należy przesyłać do dnia 13 grudnia 2019 r.

Konkurs "Studia z Przyszłością" służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Certyfikatem „Studia z Przyszłością” wyróżniamy kierunki / specjalności realizowane według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku prac

 

Szczegóły dotyczące konkursu, regulamin: znajdują się na stronie: http://www.studiazprzyszloscia.pl/kontakt 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------