Współpraca międzynarodowa

Misja i strategia rozwoju

Z przyjemnością przekazuję na Państwa ręce dokument, który stanowi zapis kierunków i polityki rozwoju naszej Uczelni w perspektywie najbliższej dekady.

 
Sformułowane w nim: misja, wizja, cele oraz działania wskazują kierunek realizacji przedsięwzięć, na których powinny się koncentrować władze Uczelni, pracownicy, studenci i doktoranci, aby Uniwersytet w Białymstoku stanowił wiodący ośrodek naukowy na mapie regionu i kraju, oferujący wysokiej jakości kształcenie, badania naukowe i partnerską współpracę z otoczeniem.
Strategiczne wybory przedstawione w tym dokumencie dotyczą działań, które stanowią o konkurencyjności Uniwersytetu w Białymstoku oraz skutecznie wykorzystują jego zasoby i umiejętności. Strategia jest autorskim dziełem zespołu pracowników, który został zaakceptowany przez Senat naszej Uczelni. Dlatego też w swej warstwie diagnostycznej, strategicznej i operacyjnej odzwierciedla obecny stan świadomości odnośnie do mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także determinację i ambicje społeczności akademickiej. W tym miejscu składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania dokumentu. Mam głębokie przekonanie, że przyjęcie przez Senat Uniwersytetu w Białymstoku „Strategii” i wdrożenie w życie jej zapisów doprowadzi do sukcesu naszej Uczelni i urzeczywistnienia jej szczytnej misji i wizji.
Prof. dr hab. Leonard Etel
                                                                                                                                      

Misja Uniwersytetu w Białymstoku
Misją Uniwersytetu w Białymstoku, w nawiązaniu do podstawowych ideałów Uniwersytetu, takich jak: dążenie do prawdy, służba dobru publicznemu, wykształcone społeczeństwo, zachowanie autonomii badawczej, jest:
 
  • prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych i społecznych, a przez to wnoszenie trwałego wkładu w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego istotnych współczesnych problemów;
  • kształcenie na najwyższym poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry jako nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego regionu i kraju;
  • poznawanie i wzbogacanie dziedzictwa kulturowego regionu;
  • promowanie absolwentów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dostosowane do potrzeb rynku pracy i wymogów gospodarki opartej na wiedzy.

Usytuowanie Uniwersytetu w Białymstoku na wschodnim pograniczu Rzeczpospolitej, ogromne znaczenie wartości demokratycznych, jak: otwartość na innych, tolerancja, szacunek względem różnorodności społecznej i kulturowej stanowią fundament rozwoju współpracy z najbliższymi sąsiadami, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych potrzeb Polaków na Wschodzie oraz poszerzaniem oferty kształcenia w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie. 


Wizja Uniwersytetu w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku to wiodący ośrodek naukowo-dydaktyczny regionu, liczący się na mapie kraju, oferujący wysokiej jakości badania naukowe, kształcenie oraz partnerską współpracę z otoczeniem. Badania naukowe prowadzone są na najwyższym poziomie, przy ścisłej współpracy z wiodącymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie, realizowane przy użyciu zaawansowanych i nowatorskich metod, najczęściej obejmujących nowe obszary tematyczne, odpowiadające potrzebom współczesnego społeczeństwa w skali globalnej.

Kształcenie obejmuje szeroki wachlarz kierunków bogatych w nowe, wartościowe i społecznie użyteczne treści programowe, przekazywane innowacyjnymi metodami nauczania przez kadrę prezentującą najwyższe walory naukowo-dydaktyczne. Uniwersytet w Białymstoku podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju przez współpracę z innymi uczelniami i podmiotami funkcjonującymi w sferze społecznej i gospodarczej regionu i kraju.

Uniwersytet w Białymstoku zajmuje wiodące miejsce oraz realizuje nowatorskie zadania w sieci uniwersytetów pogranicza, sprzyjając umacnianiu integracji europejskiej. Uniwersytet jako środowisko przyjazne pracownikom, studentom i absolwentom, jest bardzo atrakcyjnym miejscem studiowania, pracy zawodowej oraz doskonalenia elit intelektualnych regionu i kraju.


  


Uchwała w sprawie: Strategii rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2014-2024