Audytor – zawód z przyszłością!

Data wydarzenia 18-10-2016

Audyt wewnętrzny staje się jednym z głównych elementów nowoczesnego zarządzania w administracji publicznej.

 Jednostki administracyjne muszą ciągle dostosowywać się do potrzeb i oczekiwań swoich klientów. Ponadto zmienia się otoczenie administracji – pojawiają się nowe podmioty gospodarcze i instytucje, zmieniają się przepisy. Aby sprostać tym wyzwaniom – jednostki administracji muszą optymalnie wykorzystywać swoje zasoby, kontrolować własne działania i procedury, a także umiejętnie zarządzać ryzykiem, przewidując możliwe trudności i zapobiegając im. W tym wszystkim bardzo ważną rolę odgrywają właśnie audytorzy. To oni monitorują różne aspekty działalności jednostek administracji i doradzają kierownictwu na etapie podejmowania decyzji.

 - Co ważne, na rynku ciągle jest mniej specjalistów od audytu, niż miejsc pracy dla nich – mówi dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB, z Katedry Skarbowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. – Dlatego warto pomyśleć o zdobyciu kwalifikacji, które pozwalają na pracę w charakterze audytora wewnętrznego.

 Są różne drogi do uzyskania potrzebnych uprawnień. Jedną z nich jest jednoczesne spełnienie dwóch kryteriów: dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i ukończenie odpowiednich studiów podyplomowych. Ale uwaga – muszą to być studia na uczelni, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Jedyną uczelnią w woj. podlaskim, która spełnia ten warunek, jest właśnie Uniwersytet w Białymstoku, który  organizuje na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe rachunkowości i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego.

 - To studia szczególnie atrakcyjne dla dwóch grup odbiorców – wyjaśnia dr hab. Ryta Dziemianowicz. - Pierwszą z nich stanowią pracownicy administracji publicznej wykonujący zadania związane z kontrolą zarządczą oraz ich szefowie - kierownicy jednostek, osobiście odpowiedzialni za oszczędne i celowe wydawanie środków publicznych, a także za ustanowienie odpowiedniego systemu kontroli zarządczej. Druga grupa – to wszyscy, którzy jeszcze nie mają doświadczenia, ale chcieliby zdobyć ciekawy, przyszłościowy zawód.

 Jak podkreślają organizatorzy studiów – są one nastawione przede wszystkim na poznanie aspektów praktycznych niezbędnych w pracy osób zarządzających, jak i kandydatów na audytorów. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i uznanych w Polsce ekspertów, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, bezpieczeństwa informacji, funduszy europejskich, zarządzania ryzykiem wewnętrznym i komunikacji. Słuchacze poznają podstawy mikroekonomii, zdobędą wiedzę na temat administracji publicznej i finansów publicznych, nauczą się szacować ryzyko i poznają zagadnienia z zakresu kontroli oraz zamówień publicznych. Szczególny nacisk został położony na rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych, a także na audyt i metodykę jego przeprowadzania. Uzupełnieniem studiów są m.in. zajęcia z efektywnej komunikacji.

 Rekrutacja na tegoroczne zajęcia potrwa do 31 października. Szczegółowe informacje można znaleźć w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UwB pod adresem
 
https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2016_EIZ_SPRiAW&kategoria=