„Badania spektroskopowe ortokrzemianów lutetu i gadolinu domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich" - seminarium

Data wydarzenia 04-01-2017

Studencka Sekcja Polskiego Towarzystwa Chemicznego serdecznie zaprasza pracowników, doktorantów i studentów na seminarium pt. „Badania spektroskopowe ortokrzemianów lutetu i gadolinu domieszkowanych jonami metali ziem rzadkich", które wygłosi studentka Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej Sylwia Zięba. Seminarium odbędzie się 9 stycznia 2017 roku o godzinie 12 w Sali 2044.


Wystąpienie będzie dotyczyło prac badawczych studentki prowadzonych w ramach przygotowania pracy inżynierskiej i magisterskiej. Pani Sylwia Zięba wykonuje pracę magisterską pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Łapińskiego w Zakładzie Kryształów Molekularnych Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, z którym od szeregu lat Instytut Chemii UwB współpracuje w obszarze badań nad nowymi materiałami przewodzącymi.