Dr hab. Aleksandr Feduta tegorocznym laureatem Nagrody im. Lwa Sapiehy

Data wydarzenia 05-04-2018

Dr hab. Aleksandr Feduta został uhonorowany tegoroczną Nagrodą im. Lwa Sapiehy. Uroczystość jej wręczenia odbyła się wczoraj (4 kwietnia 2018) na Uniwersytecie Warszawskim. Wzięła w niej udział m.in. prof. Izabela Święcicka – prorektor ds. nauki UwB.

Uniwersytet w Białymstoku jest – obok Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – jednym z fundatorów Nagrody im. Lwa Sapiehy. Inicjatorami jej ustanowienia w 2006 roku były Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu. Inicjatywę objął patronatem Prezydent RP.

Nagroda ma na celu honorowanie wybitnych zasług w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległej, demokratycznej Białorusi, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Jej laureaci otrzymują stypendium, odwiedzają też kolejne uniwersytety – fundatorów nagrody, gdzie prowadzą badania naukowe oraz wykłady na tematy związane z historią lub współczesnością Białorusi.

Jak można przeczytać na stronie internetowej inicjatorów nagrody, Aleksandr Feduta to białoruski literaturoznawca i politolog, ur. w 1964 r. w Grodnie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie. Obecnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Europejskiego Instytutu Humanistycznego w Wilnie. Doktorat z zakresu historii literatury rosyjskiej obronił w 1997 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Jelcu (Federacja Rosyjska). W 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Aleksandr Feduta jest znaną postacią w życiu naukowym Białorusi i regionu, a także Polski, dokąd regularnie przyjeżdża w celu wzięcia udziału w konferencjach naukowych lub odbycia kwerend bibliotecznych i archiwalnych. Jest uznanym badaczem polsko-białoruskich oraz białorusko-rosyjskich stosunków historycznych i literackich. Zajmuje się historią kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz w Wielkim Księstwie Litewskim. Jest autorem książek m.in.: Polacy w Petersburgu w pierwszej połowie XIX wieku (Moskwa, 2010) oraz „Kim byś nie był, mój czytelniku…” Problem czytelnika w literaturze epoki puszkinowskiej (Mińsk, 2015). Jest członkiem honorowym Litewskiego PEN-Klubu, laureatem Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. Alesia Adamowicza oraz Nagrody Białoruskiego PEN-Klubu im. Franciszka Olechnowicza. Dwukrotnie przyznawano mu Nagrodę Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy „Wolne słowo”.

Aleksandr Feduta jest trzynastym laureatem Nagrody im. Lwa Sapiehy.

Więcej informacji pod adresem http://studium.uw.edu.pl/aleksand-feduta-laureat-nagrody-im-lwa-sapiehy/

Fot. - Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego