Dr hab. Anna Piszcz z Wydziału Prawa UwB z grantem w konkursie MINIATURA

Data wydarzenia 10-04-2019

Projekt dr hab. Anny Piszcz, prof. UwB, zdobył dofinansowanie w ramach ostatniego konkursu MINIATURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Badania mają dotyczyć prawa konkurencji w Unii Europejskiej.

Dr hab. Anna Piszcz zamierza porównać rozwiązania prawne w zakresie zbiorowego dochodzenia roszczeń konsumentów o naprawienie szkody wyrządzonej praktykami antykonkurencyjnymi. Do tej pory bowiem, mimo wielu działań podejmowanych przez Komisję Europejską, nie udało się ich zharmonizować i w różnych krajach członkowskich UE obowiązują różne regulacje.

Badaczka zamierza skupić się na wybranych krajach z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polsce, ale też skonfrontować ich stan prawny z jednym z państw Europy Zachodniej, gdzie przyjęte rozwiązania są dojrzałe i stosowane w praktyce (np. z Wielką Brytanią). Celem projektu jest nie tylko ustalenie istniejących rozbieżności pomiędzy regulacjami prawnymi i ich relacji do dokumentów unijnych, ale też zaproponowanie ewentualnych zmian w obowiązującym ustawodawstwie.

Dzięki dotacji z konkursu MINIATURA (ponad 5,5 tys. zł) dr hab. Anna Piszcz będzie mogła zaprezentować i przedyskutować wstępne wyniki swoich badań podczas konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji (ASCOLA) skupiającego badaczy prawa konkurencji z całego świata, która odbędzie się w czerwcu w Aix en Provence (Francja).

Lista rankingowa konkursu dostępna jest na stronie internetowej NCN.

fot. - archiwum prywatne A. Piszcz