Dr hab. Małgorzata Cecylia Halicka z UwB członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej

Data wydarzenia 30-05-2016
Dr hab. Małgorzata Cecylia Halicka, prof. UwB, została powołana na członka Rady ds. Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020. Radę powołała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Jak można przeczytać na stronie internetowej resortu - jest to organ opiniodawczo-doradczy. Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należy opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce, inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych, a także przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

Do udziału w pracach rady zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu terytorialnego, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, a także uczelni i instytucji badawczych.

Dr hab. Małgorzata Cecylia Halicka kieruje Zakładem Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB.