Dwie umowy na realizację prac badawczo-rozwojowych podpisane przez badaczy z UwB

Dwoje naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku podpisało we Wschodnim Ośrodku Transferu Technologii umowy na realizację innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w ramach ,,Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami". Granty finansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (UDA-RPPD.01.02.01-20-0203/20-00).

W ramach partnerskiego przedsięwzięcia podlaskich uczelni wyższych oraz instytucji wsparcia biznesu dofinansowanie w wysokości 110 tys. zł otrzyma prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz na badania sposobu oznaczania nanocząstek tlenków metali w materiałach polimerowych, w szczególności nanocząstek tlenku cynku w wyrobach medycznych jednorazowego użytku.

Drugi grant, również w wysokości 110 tys. zł otrzyma dr hab. Witold Rudnicki, prof. UwB na prace w zakresie zastosowania metod sztucznej inteligencji w kontroli jakości produkcji.

Jak podkreśla dr Arkadiusz Niedźwiecki, koordynator projektu na naszej uczelni, przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe, które będą realizowane, zostały wyłonione w drodze dwuetapowego konkursu uwzględniającego m.in. zewnętrzną ocenę potencjału komercjalizacyjnego. Ich realizacja i wdrożenie w praktyce gospodarczej przyczyni się do aktywizacji współpracy Uniwersytetu w Białymstoku z biznesem. Jesteśmy przekonani, iż w związku z planowaną kontynuacją całego projektu również inni naukowcy UwB będą mogli sfinansować prace badawczo-rozwojowe, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.


Głównym celem projektu pilotażowego jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. 

Więcej o samym konkursie...