Historia na UwB ma już... 50 lat. Trwają przygotowania do jubileuszu.

Data wydarzenia 09-03-2017

Już za kilka miesięcy, w październiku 2017 r. w salach wykładowych Instytutu Historii i Nauk Politycznych zasiądą studenci, którzy zainaugurują 50-ty rok studiów historycznych w Uniwersytecie w Białymstoku, następcy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w naszym mieście. Przez tych blisko 50 lat mury białostockiej Alma Mater opuściło ponad 3 tys. absolwentów z tytułem zawodowym magistra historii i ponad tysiąc osób z tytułem licencjata historii. Wszyscy oni zostali wyposażeni nie tylko w głęboką wiedzę merytoryczną zarówno z dziejów ojczystych jak i powszechnych, ale także w szeroki zakres kompetencji społecznych, w tym pracy na rzecz innych.

Absolwenci studiów historycznych zaznaczyli mocno swoją obecność w szkolnictwie różnych szczebli oraz w życiu politycznym, społeczno-gospodarczym i kulturalnym regionu. Nie brakowało wśród nich zarówno posłów na Sejm, radnych, jak i prezydentów, burmistrzów czy wójtów. Od lat owocnie kierują oni działalnością wielu muzeów, archiwów, bibliotek oraz innych placówek naukowych i kulturalnych.

Pracownicy Instytutu, jego studenci i absolwenci niezwykle aktywnie uczestniczyli w ruchu społeczno-zawodowym ,,Solidarność’’ i w przemianach społeczno-politycznych dokonujących się w naszym państwie po 1989 r.

Przez minione prawie 50 lat w Białymstoku wokół Zakładu Historii, a później Instytutu ukształtowało się silne środowisko naukowe o uznanym w kraju i za granicą autorytecie. Dowodem uznania jego osiągnięć badawczych i postaw etycznych jest powierzenie przedstawicielom białostockiego Instytutu wielu różnorakich, pochodzących z wyborów środowiska ogólnopolskiego, funkcji w Polskiej Akademii Nauk czy Polskim Towarzystwie Historycznym.      

Przygotowaniem uroczystości związanych z jubileuszem zajmie się powołany w tym celu Komitet Naukowo-Organizacyjny. Na jego czele stanął prof. zw. dr hab. Cezary Kuklo, przewodniczący Rady Naukowej IHiNP, a jego zastępcą został dr hab. Jan Snopko, prof. UwB, dyrektor Instytutu. W bogatych planach znalazły się m.in. organizacja międzynarodowej konferencji naukowej, publikacja okolicznościowej księgi i albumu absolwentów, cykliczne otwarte wykłady dawnych pracowników Instytutu, a także bal absolwentów. Historycy zamierzają też przygotować cykl różnorodnych imprez towarzyszących ich jubileuszowi, a skierowanych do mieszkańców miasta i regionu.

Aby nadać wysoką rangę samym uroczystościom i podkreślić wkład, jaki wnieśli i wnoszą w rozwój Polski Północno-Wschodniej pracownicy naukowi i absolwenci kierunku, zostanie powołany Komitet Honorowy Obchodów 50-lecia studiów historycznych w Białymstoku. Funkcję jego przewodniczącego obejmie rektor Uniwersytetu w Białymstoku - dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB.