Kolejne ogólnopolskie osiągnięcia naukowców UwB - 9 grantów i stypendium dla wybitnej młodej badaczki

Data wydarzenia 12-12-2017

Dziewięcioro naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku zdobyło granty w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA, a jedna badaczka - stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dotacje z konkursu MINIATURA - o łącznej wartości blisko 342 tys. zł – zostaną przeznaczone na tzw. badania wstępne, badania pilotażowe lub wyjazdy konferencyjne w ramach projektów naukowych.

Najwięcej grantów, aż 7, trafi do pracowników Instytutu Biologii UwB. Pieniądze na swoje projekty zdobyli: dr Ewa Oleńska (projekt „Identyfikacja pozycji rodzajowej i gatunkowej autochtonicznej mikroflory ryzobiowej starej hałdy cynkowo-ołowiowej w południowej Polsce w kontekście ryzoremediacji”), dr Szymon Sękowski („Ocena antyagregacyjnej aktywności tanin względem alfa-synukleiny”), dr Adam Cudowski („Czy różnorodność gatunkowa mykoplanktonu zależy od typu troficznego stratyfikowanych termicznie wód limnicznych?”), dr Agata Kostro-Ambroziak („Jedno czy wiele? Córka czy syn? Kluczowe decyzje Latibulus argiolus, parazytoida socjalnych os klecanek Polistes nimpha”), dr inż. Maciej Karpowicz („Wpływ eutrofizacji i humifikacji jezior na transfer węgla, azotu i fosforu w pelagicznych sieciach troficznych”), dr Magdalena Siemieniuk („Określenie mechanizmów synergistycznego działania oksytiaminy i ketokonazolu względem oportunistycznych drożdżaków Malassezia pachydermatis”) oraz dr Magdalena Czajkowska („Czy modraszek orion (Scolitantides orion) ma szansę pozostać w faunie Polski? - analiza genetyczna populacji zagrożonych wyginięciem”).

Na liście zwycięzców w konkursie MINIATURA znalazło się też dwoje pracowników Instytutu Informatyki UwB. To dr Adam Naumowicz („Rozwój interaktywnego dowodzenia twierdzeń w systemie Mizar”) oraz dr inż. Agnieszka Bołtuć („Optymalizacja i identyfikacja kształtu w sprężysto-plastycznych zagadnieniach brzegowych z wykorzystaniem parametrycznego układu równań całkowych (PURC) oraz wybranych algorytmów rojowych’).

Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wywalczyła je m.in. badaczka z UwB - dr Anna Młynarczuk-Sokołowska z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Stypendium – ponad 5 tys. zł - będzie otrzymywać przez 36 miesięcy.