Kolejny awans Uniwersytetu w Białymstoku w rankingu Perspektyw

Data wydarzenia 08-06-2016

37 miejsce na 90 uczelni akademickich - to wynik Uniwersytetu w Białymstoku w opublikowanym właśnie ogólnopolskim rankingu wydawnictwa Perspektywy. W porównaniu z ubiegłym rokiem największa podlaska uczelnia awansowała o 3 pozycje.

W rankingu branych było pod uwagę 6 grup kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.


Szczególnie dobrze UwB wypadł w kategorii efektywności naukowej – uczelnia zajęła pod tym względem 10. miejsce. W tej grupie kryteriów oceniane były takie wskaźniki, jak rozwój kadry, nadane stopnie naukowe, efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, publikacje czy cytowania, a także kształcenie na studiach doktoranckich.


Jeśli chodzi o najwyżej ocenione kierunki studiów – najlepiej wypadła filozofia (8. miejsce na 24 ocenione uczelnie), fizyka (10. miejsce na 31) oraz prawo (10. miejsce na 23).


Uniwersytet w Białymstoku umacnia swoją pozycję w rankingu Perspektyw systematycznie od 3 lat. W 2013 roku uczelnia zajęła 48 miejsce. Rok później – 41., a w 2015 roku 40. miejsce.