Komunikat Rektora UwB w sprawie składania wniosków o świadczenia z funduszu stypendialnego w stanie epidemii

Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie składania wniosków o świadczenia z funduszu stypendialnego w stanie epidemii

 

  1. W stanie epidemii obsługa wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu stypendialnego będzie prowadzona wyłącznie przez system stypendialny w USOSweb UwB.
  2. Wnioski o przyznanie świadczenia powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB wraz z załącznikami potwierdzającymi ten wniosek.
  3. Świadczenie może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego, oraz doktorant, który rozpoczął studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zagrożenia epidemicznego
  4. Podstawą ubiegania się o świadczenie może być w szczególności utrata przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego.
  5. Zespoły stypendialne rozpatrują złożone wnioski w najszybszym możliwym terminie zgodnie z zasadami wskazanymi w Zarządzeniu nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku jak też w oparciu o Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 23 marca 2010 roku z późn. zm. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  6. Uczelnia powiadamia studenta o podjętej decyzji na adres e-mailowy wskazany na koncie studenta w systemie USOSweb UwB.
  7. Po ustaniu stanu zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie, student i doktorant, który zarejestrował wniosek wraz z załącznikami o świadczenie i je otrzymał, zobowiązany jest dostarczyć jednostce oryginały dokumentów zarejestrowanych w stypendialnym systemie USOS web UwB.
  8. Studenci, którzy pobierają świadczenia na podstawie niezgodnych z prawdą oświadczeń lub fałszywych dokumentów mogą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.
  9. Nienależnie pobrane świadczenie lub brak dostarczenia do jednostki oryginałów dokumentów potwierdzających zasadność jego przyznania  może skutkować koniecznością zwrotu przyznanego świadczenia.