Komunikat Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce ustalam następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku:

  § 1

  1. Jednostki administracji centralnej nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik jednostki administracji centralnej może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy e-mail do poszczególnych jednostek administracji centralnej i pracowników są dostępne na stronie internetowej uwb.edu.pl w zakładce struktura lub poprzez wyszukiwarkę kontakt.
  3. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni, w tym sprawozdawczość i zobowiązania finansowe, takie jak np. wynagrodzenia, stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
  4. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) na adres e-mail działu/sekcji lub pracownika właściwego działu/sekcji. Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były czytelne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.
  5. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię ogólną.
  6. Wstęp do budynków Uniwersytetu mają jedynie pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku.
  7. Dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów i dyrektor filii oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych UwB zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.
  8. Zobowiązuję wszystkich pracowników do śledzenia dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku na stronie głównej uwb.edu.pl.

  § 2

  1. Traci moc Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku
  2. Komunikat wchodzi w życie w z dniem podpisania.

 

        Rektor

     Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski


Pobierz Komunikat nr 33 w PDF