Komunikat w sprawie uruchomienia kształcenia zdalnego - AKTUALIZACJA

Data wydarzenia 14-03-2020

Komunikat dotyczy kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz w innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski zaleca, aby w okresie zawieszenia zajęć na uczelni wykłady, seminaria, proseminaria, konwersatoria oraz pracownie dyplomowe realizowane były w formie kształcenia zdalnego.

O ile to możliwe, formy kształcenia zdalnego mogą być realizowane także w przypadku ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i lektoratów.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w UwB powinna być platforma e-learningowa Blackboard, ale dopuszczalne są także inne możliwości wskazane przez prowadzących.

Decyzję o tym, które zajęcia i z wykorzystaniem jakich form kształcenia zdalnego będą realizowane podejmują dziekani wydziałów / dyrektorzy instytutów, w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia. Informacje o formie i terminie realizacji zajęć powinny zostać przekazane studentom za pośrednictwem systemu USOS.

Nadzór nad prawidłowością realizacji zdalnych form kształcenia, w tym udostępniania materiałów adekwatnych do formy zajęć, pełnią dziekani wydziałów / dyrektorzy instytutów. Udział studentów w zdalnych formach kształcenia monitorują prowadzący.

Zajęcia, które nie mogą odbywać się w formie kształcenia zdalnego, zostaną odpracowane gdy możliwe będzie przywrócenie zajęć w normalnym trybie.

Zajęcia aktualnie realizowane w formie e-learningu mogą być kontynuowane.

 

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego