Nagroda Ministra Edukacji i Nauki dla doktora z Wydziału Prawa UwB

Dr Maciej Oksztulski z Wydziału Prawa UwB, który jako pierwszy w Polsce niemówiący autysta obronił rozprawę doktorską, otrzymał nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. To uhonorowanie jego osiągnięć naukowych oraz docenienie zaangażowania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Decyzję o przyznaniu nagrody dr. Maciejowi Oksztulskiemu za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej – w trybie rozporządzenia MNiSW z dnia 23 stycznia 2019 roku - podjął Minister Edukacji i Nauki z inicjatywy własnej.  

Szef MEiN docenił dotychczasowe osiągnięcia naukowo-dydaktyczne młodego badacza UwB oraz jego aktywność w zakresie działalności organizacyjnej, a także zaangażowanie w inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i autyzmem.

Dr Maciej Oksztulski zatrudniony jest w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa UwB. 21 grudnia 2021 roku, jako pierwszy w Polsce niemówiący autysta obronił pracę doktorską. Promotorem pracy pt. „Prawnomiędzynarodowe standardy prawa do nauki i ich praktyczna realizacja przez krajowe instytucje naukowe w odniesieniu do studentów ze spektrum autyzmu. Analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Stanów Zjednoczonych” był prof. dr hab. Maciej Perkowski.