Naukowcy UwB z grantami Narodowego Centrum Nauki

Troje pracowników Uniwersytetu w Białymstoku otrzyma granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach NCN: OPUS 22 oraz SONATA 17. Na swoje badania dostaną łącznie ponad 2,9 mln zł.

„Nowe kierunki w tworzeniu aktywnych polimerów redoks zbudowanych z fulerenów i różnych komponentów zawierających metale przejściowe” – to tytuł projektu prof. dr. hab. Krzysztofa Winklera z Wydziału Chemii, który na swoje badania otrzyma 1 454 700 zł dofinansowania w ramach konkursu OPUS 22. Naukowiec w opisie projektu przypomina, że ciągły postęp technologiczny stawia przed nauką wyzwania. Chodzi o poszukiwanie nowych materiałów, które powinna cechować m.in. duża trwałość, czy możliwość ich wszechstronnego zastosowania technologicznego. Cechy takie posiadają materiały węglowe. Postęp w dziedzinie tworzenia nowych struktur węglowych zapoczątkowało odkrycie fulerenów. Charakteryzuje je m.in. wytrzymałość na wysokie temperatury i ciśnienie. Badania obejmować będą zarówno znane i opisane w literaturze kompleksy fulerenów oraz metali przejściowych jak również nowe układy makromolekularne.

Do młodych badaczy UwB trafią też dwa granty w konkursie SONATA 17.

Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Wydziału Prawa otrzyma 934 947 zł na realizację projektu pt. "Przestępczość wiejska w Polsce". Badaczka chce przeprowadzić badania dotyczące przestępczości na obszarach wiejskich, by uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy życie na wsi we współczesnej Polsce jest spokojne i bezpieczne? Wiedza na ten temat ma znaczenie zarówno w wymiarze teoretycznym (wkład w rozwój kryminologii wiejskiej), jak i praktycznym (wykorzystanie jej przez organy ściągania celem podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych i mających na celu zwalczanie przestępczości wiejskiej).

Z kolei dr Karol Konaszewski z Wydziału Nauk o Edukacji, w ramach konsorcjum z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk, będzie realizował projekt pt. „Cechy osobowości, zachowania agresywne i charakterystyki sytuacji psychologicznych: badania wśród nieletnich w otwartym vs izolacyjnym systemie resocjalizacji”. Otrzymał na ten cel 563 091 zł dofinansowania. Badacz chce przeanalizować uwarunkowania zachowań agresywnych w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Sprawdzi rolę cech osobowości (ujętych w modelu Big Five: np. otwartość, sumienność, ugodowość) i charakterystyk sytuacji psychologicznych (odpowiadających taksonomii Ośmiu Diamentów Sytuacyjnych: np. Obowiązek, Intelekt, Przeciwności, Towarzyskość). Wyniki tego projektu mogą okazać się przydatne dla szerokiej gamy specjalistów zajmujących się pomocą psychologiczną i terapuetyczną dla nieletnich.

Opus 22, jak podaje Narodowe Centrum Nauki, to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

SONATA 17 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci