Nie żyje prof. Ludwik Dobrzyński

11 stycznia zmarł prof. Ludwik Dobrzyński - pierwszy dziekan Wydziału Fizyki UwB (od 2007 do 2008 roku), a wcześniej (w latach 1990-1993) dziekan ówczesnego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

Prof. Dobrzyński urodził się 27 stycznia 1941 r. w Asino na Syberii w obwodzie tomskim w byłym Związku Radzieckim. Ukończył Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Warszawskiego w 1964 r. Od 1963 roku związany był z Instytutem Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku. W latach 1981-1983 pełnił funkcję zastępcy kierownika Zakładu Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego.

Na największej podlaskiej uczelni wykładał od 1983 do 2011 r. Zorganizował tu od podstaw Pracownię Metod Jądrowych Fizyki Ciała Stałego, przekształconą później w Zakład Fizyki Ciała Stałego. W latach 1983-2007 był kierownikiem tych jednostek i sprawował opieką naukową nad kilkunastoosobowym zespołem. Prof. Ludwik Dobrzyński wniósł znaczący wkład w rozwój kadry naukowej białostockiej fizyki: wypromował 7 doktorów, w tym 5 w swoim zakładzie oraz wspierał naukowo 5 rozpraw habilitacyjnych w swoim zespole. 

Zajmował się m.in. badaniem struktur krystalicznych i magnetycznych ciała stałego z wykorzystaniem technik dyfrakcji rentgenowskiej i neutronów, spektroskopii Mössbauera, rozpraszania Comptona, technik magnetometrycznych. Opublikował ponad 240 prac naukowych i artykułów popularnonaukowych. Był cenionym ekspertem - m.in. od 2001 lat uczestniczył w charakterze doradcy w Sesjach Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), a od roku 2009 był zastępcą delegata Polski.

Prof. Dobrzyński został wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony dla Białostocczyzny, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2011 r. otrzymał Medal Uniwersytetu w Białymstoku.

Więcej informacji o Profesorze można znaleźć na stronie Wydziału Fizyki UwB.