Nowe pismo naukowe

Data wydarzenia 09-01-2017

Z nowym rokiem ukazał się pierwszy numer Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych. Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Instytutów Studiów Kobiecych i Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB.

Redaktorem naczelnym pisma jest dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB, kierownik Zakładu Ruchów Społecznych i Politycznych.  

- Wychodząc z propozycją uruchomienia czasopisma naukowego postanowiliśmy włączyć się do dyskusji naukowej nad problematyką kobiecą jako podstawowym nurtem badawczym prezentowanym na łamach pisma  - można przeczytać w słowie od redakcji. - Czasopismo z założenia ma mieć charakter interdyscyplinarny, na jego łamach prezentowane będą i upowszechniane osiągnięcia naukowe z zakresu historii, nauk o polityce, prawa, socjologii, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa. Spoiwem łączącym prezentowaną w czasopiśmie tematykę będzie problematyka kobiet, ukazywana właśnie poprzez perspektywę nauk humanistycznych i społecznych.

Autorzy zachęcają do zapoznania się z pierwszym numerem czasopisma oraz serdecznie zapraszają ludzi nauki, ale także praktyków do publikowania na jego łamach.

Więcej informacji i PDF numeru http://www.czasopismo.isk.bialystok.pl/biezacy_numer.html