Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski jedynym kandydatem na rektora UwB

Data wydarzenia 20-05-2020

Zgodnie ze Statutem naszej uczelni, a także Uchwałą nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2020 r., przewodniczący Kolegium Elektorów dr hab. Artur Olechno ogłosił, że kandydatem na rektora na kadencję 2020-2024 jest prof. dr hab. Robert W. Ciborowski. Spotkanie kandydata z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni odbędzie się 5 czerwca 2020 r. (szczegóły organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszym). 

Dotychczasowy rektor Uniwersytetu w Białymstoku jest jedynym kandydatem do objęcia tej funkcji. Jego kandydaturę wskazała w uchwale z dnia 15 maja 2020 r. Rada Uczelni. Wcześniej, na posiedzeniu 22 kwietnia br., pozytywnie zaopiniował ją Senat UwB.  

Kandydaturę prof. dr. hab. Roberta Ciborowskiego zgłosiła grupa 13 senatorów (zgodnie z § 21 ust. 5  Statutu UwB, który stanowi, że kandydata na rektora może wskazać m.in. grupa minimum 8 senatorów). W uzasadnieniu zgłaszający zwrócili uwagę przede wszystkim na doświadczenie i umiejętności kandydata w zarządzaniu uczelnią, czego potwierdzeniem jest obecna sytuacja uniwersytetu, m.in. stabilne finanse, rozwój naukowy i infrastrukturalny, dobre wyniki ostatniej parametryzacji.

Prof. dr hab. Robert Ciborowski jest ekonomistą, kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej na Wydziale Ekonomii i Finansów. Od początku drogi naukowej związany jest ze środowiskiem Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (1998), doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (2005) i profesora nadzwyczajnego (2006). W roku 2018 uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W swoim dorobku ma ok. 100 publikacji (w tym monografie, artykuły, podręczniki). Wypromował kilkuset magistrów i 7 doktorów.

Pierwsza kadencja rektorska prof. dr hab. Ciborowskiego rozpoczęła się w 2016 r. Wcześniej (2012– 2016) był prorektorem UwB ds. ekonomicznych. Pełnił też funkcję dziekana (2005-2012) oraz prodziekana (2002-2005) Wydziału Ekonomii i Zarządzania (obecnie Wydział Ekonomii i Finansów).

Dodatkowe informacje o kandydacie można znaleźć na stronie UwB.