Prof. Kazimierz Furtak spotkał się z pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku

Data wydarzenia 15-12-2017

Prof. Kazimierz Furtak, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, gościł dziś (15.12.2017) na Uniwersytecie w Białymstoku. Podczas spotkania z pracownikami uczelni mówił o zmianach, jakie czekają szkolnictwo wyższe w związku z tzw. Ustawą 2.0.

Swoje wystąpienie prof. Furtak zaczął od przybliżenia aktualnej działalności Komisji, Zwrócił uwagę m.in. na niespójność obowiązujących teraz regulacji prawnych dotyczących np. procedury odwoławczej podczas habilitacji, co skutkuje rozbieżnymi orzeczeniami sądów w takich sprawach. Przyznał też, że wiele problemów w pracy Komisji wynika z winy uczelni – błędów formalnych, proceduralnych oraz niedotrzymywania terminów.

Szef CK omówił też zmiany, jakie najprawdopodobniej nastąpią w procedurach związanych z nadawaniem stopni i tytułów. Dotyczą one zarówno samej Komisji (jej obowiązki przejmie w dużej mierze Rada Doskonałości Naukowej), jak i nowych wytycznych dotyczących kariery naukowej (m.in. rodzaje stanowisk uczelnianych, kryteria oceny dorobku, sposób wybory recenzentów w przewodach habilitacyjnych).

Prof. Kazimierz Furtak sporo miejsca poświęcił też planom nowych zasad ewaluacji uczelni: oceniane będą nie poszczególne jednostki, lecz dyscypliny naukowe. Szef Komisji mówił też o tym, jak wyniki ocen mogą przełożyć się na uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania czy prowadzenia szkół doktorskich (zastąpią one studia doktoranckie w obecnej formule). Zasygnalizował, że w przypadku wielu uczelni dla uzyskania odpowiednio wysokich kategorii (A+, A lub B+) oraz utrzymania dotychczasowego statusu niezbędne mogą okazać zmiany strukturalne.

W ostatniej części spotkania swoje uwagi i pytania do zaprezentowanych zmian zgłaszali pracownicy UwB. Większość z nich dotyczyła ścieżki awansu naukowego.

Prof. Kazimierz Furtak przyjechał do stolicy Podlasia na zaproszenie rektora Uniwersytetu w Białymstoku, dr. hab. Roberta Ciborowskiego, prof. UwB.