Prof. UwB Piotr Nowak pokieruje zespołem eksperckim przy Narodowym Centrum Kultury

Data wydarzenia 15-09-2016

 Dr hab. Piotr Nowak, prof. UwB, został powołany na przewodniczącego eksperckiego Zespołu ds. państwa i rynku pracy przy Narodowym Centrum Kultury.

 Celem zespołu jest przygotowanie opracowania, w którym przeanalizowane zostaną wzajemne relacje państwa i rynku w obszarze kultury. Dokument ma zawierać m.in. wnioski dotyczące tego, w jakim stopniu zmiany zachodzące w polskiej kulturze są częścią procesów globalizacyjnych, a w jakim wynikają ze specyfiki Polski – jej położenia, historii, czy potencjału i doświadczeń społecznych.

 To nie jedyna w ostatnich miesiącach ważna nominacja prof. Nowaka. Od maja br. jest członkiem Zespołu specjalistycznego ds. oceny wniosków w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”. Celem programu jest wspieranie przedsięwzięć, które służą udokumentowaniu i upowszechnieniu najwybitniejszych dokonań polskiej filozofii, teologii i myśli społecznej. Prof. Nowak będzie brał udział w pracach tego zespołu do końca 2016 roku.

 Dr hab. Piotr Nowak jest profesorem filozofii na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się filozoficznymi konsekwencjami upływu czasu, napięciami międzypokoleniowymi, filozofią starożytną, filozofią polityczną, filozofią literatury i filozofią religii. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika filozoficznego „Kronos. Metafizyka – Religia – Kultura”, a także członkiem Rady Fundacji Augusta hr. Cieszkowskiego.