Prorektorzy Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024 powołani

Prof. dr hab. Robert Ciborowski, rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-2024, wręczył powołania czworgu prorektorom.

Prorektorem do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, a zarazem pierwszym zastępcą rektora, będzie prof. dr hab. Izabela Święcicka, która w bieżącej kadencji władz rektorskich, czyli od 2016 roku, pełni funkcję prorektora do spraw nauki.  
Prof. Izabela Święcicka jest mikrobiologiem, kieruje Katedrą Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biologii UwB. Jej specjalność naukowa to genetyczne aspekty patogenności wybranych gatunków bakterii, struktura genetyczna i filogeneza środowiskowych populacji bakterii oraz alternatywne metody walki z bakteriami. Jest ekspertem wielu agencji w Polsce oraz Komisji Europejskiej ds. oceny projektów badawczych i inwestycyjnych. Była stypendystką Fundacji Fulbrighta, a także Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN. Kierowała kilkoma grantami naukowymi, uczestniczyła też w stażach naukowych w USA, Belgii i Niemczech.

Za sprawy studenckie będzie odpowiadała dr hab. Jolanta Muszyńska prof. UwB z Wydziału Nauk o Edukacji. 
Dr hab. Jolanta Muszyńska jest zatrudniona w Katedrze Edukacji Międzykulturowej i Elementarnej. Od 2018 r. była Pełnomocnikiem Rektora UwB ds. Centrum Edukacji Ustawicznej. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. wokół problematyki tożsamości regionalnej, tożsamości lokalnej, relacji społecznych w społecznościach lokalnych jednorodnych i zróżnicowanych kulturowo, poczucia wspólnotowości, lokalnego społeczeństwa obywatelskiego. Dr hab. Jolanta Muszyńska jest autorką wielu artykułów oraz monografii autorskich i współautorskich. Była członkiem zespołów badawczych w międzynarodowych i krajowych projektach naukowych. Aktywnie uczestniczy w działaniach stowarzyszeń naukowych (m.in. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KPN PAN, Comparative Education Society in Europe).

Prorektorem do spraw kształcenia będzie dr hab. Krzysztof Korotkich z Wydziału Filologicznego UwB.
Dr hab. Krzysztof Korotkich jest historykiem literatury, zatrudnionym w Katedrze Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Kolegium Literaturoznawstwa. To autor wielu książek i rozpraw o literaturze (m.in. „Ścieżki Wyobraźni. O wrażliwości i estetyce w literaturze XIX wieku”, 2017), a także redaktor książek o pograniczach literatury, kultury i religii, wydawca dramatów Włodzimierza Szturca i opowiadań Anny Markowej. Jest redaktorem naczelnym czasopisma studentów Wydziału Filologicznego „Próby”, założycielem i redaktorem Naukowo-Literackiej Serii Wydawniczej „białostocka kolekcja filologiczna”.  W latach 2012-2016 był zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. Stypendysta Herdera (Herder-Preis-Stipendium) na Uniwersytecie Wiedeńskim (w latach 2004-2005). 

Dr hab. Jarosław Matwiejuk z Wydziału Prawa będzie prorektorem do spraw rozwoju (funkcję tę pełni od września 2019 r.)
Dr hab. Jarosław Matwiejuk pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych.  Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawie wyznaniowym. Prowadzi badania naukowe nad współczesnymi ustrojami konstytucyjnymi oraz pozycją prawną kościołów i związków wyznaniowych. Jest członkiem Zespołu doradczego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw infrastruktury badawczej oraz Grupy Roboczej przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Był prodziekanem Wydziału Prawa, Pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy z uniwersytetami Europy Wschodniej, członkiem Krajowej Rady Prokuratury oraz Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Prezesie Rady Ministrów. Wyróżniony tytułem honorowym „Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku”.

Nowa kadencja władz rektorskich Uniwersytetu w Białymstoku rozpocznie się 1 września 2020 r.


Galeria zdjęć