Sukces dr Marty Janiny Skrodzkiej

Data wydarzenia 11-04-2016

Dr Marta Janina Skrodzka z Zakładu Prawa Międzynarodowego Prywatnego otrzymała prestiżowe stypendium Fulbrighta w kategorii Fulbright Senior Award, na rok akademicki 2016/2017, umożliwiające prowadzenie badań naukowych w Stanach Zjednoczonych.

Projekt badawczy dr M. J. Skrodzkiej – „Mediation – an intelligent and rational dispute management in business as an opportunity for improving commercial litigation and justice” - podejmuje ważną tematykę postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych. Planowane badania będą realizowane w Waszyngtonie na Catholic University of America, Columbus School of Law – jako jednostce naukowej goszczącej laureatkę stypendium, w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.     

Badania prowadzone przez dr M. J. Skrodzką są kontynuacją prac prowadzonych w Polsce, a poświęconych właśnie postępowaniu mediacyjnemu, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Warto podkreślić, że zainteresowania naukowe Pani Doktor koncentrują się na trzech obszarach badawczych: postępowaniu mediacyjnym; metodologii nauczania prawa (w tym klinicznym nauczaniu prawa) oraz prawie handlowym.   

Dr Marta Janina Skrodzka jest także laureatem innych programów stypendialnych oraz grantowych (m.in. Fundacji Kościuszkowskiej, gdzie w ramach projektu badawczego prowadziła prace naukowe na Columbia University w Nowym Jorku). Jest stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla młodych wybitnych naukowców) oraz odznaczoną Medalem Ministra Sprawiedliwości za zasługi związane z rozwojem edukacji prawniczej oraz popularyzacji pracy pro bono. Od lat koordynuje prace Studenckiej Poradni Prawnej – Pracowni Wydziału Prawa UwB. Jest również wieloletnim Koordynatorem Centrum Praktyk Sądowych na Wydziale Prawa UwB, ekspertem i współpracownikiem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Redaktor Naczelną Ogólnopolskiego Czasopisma Naukowego Klinika. Aktywnie współpracuje jako ekspert, trener i mediator z różnymi organizacjami mediacyjnymi, w tym m.in. z Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.   

Pani Doktor jest piątym stypendystą Fulbrighta z naszego Uniwersytetu.

Program Fulbrighta działa w Polsce od roku 1959. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna non-profit działająca od 1990 roku, która administruje programem wymiany naukowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi, założonym z inspiracji senatora USA Jamesa Williama Fulbrighta w 1946 roku. W ramach programu Komisja oferuje stypendia dla studentów, doktorantów i ludzi nauki na studia oraz trwające maksymalnie 9 miesięcy wyjazdy naukowe, które są finansowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Departament Stanu USA.

Stypendia w kategorii Senior Award przeznaczone są dla pracowników naukowych i dydaktycznych polskich jednostek naukowych na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Kandydaci na stypendium oprócz realizacji projektu badawczego mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne