Uniwersytet w Białymstoku będzie współpracować ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego

Data wydarzenia 15-02-2019

Porozumienie o współpracy podpisali dziś (15.02.2019) Maciej Materka - szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz prof. Robert Ciborowski - rektor Uniwersytetu w Białymstoku. Ma ona dotyczyć zarówno działalności dydaktycznej, jak i naukowej oraz wydawniczej.

Zgodnie z zawartymi w dokumencie postanowieniami, współpraca obejmować będzie w szczególności wspólne przedsięwzięcia, których głównym celem będzie podnoszenie wiedzy o możliwościach ochrony przed współczesnymi zagrożeniami państwa polskiego. Chodzi przede wszystkim o wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej, ale też podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych kadry obu instytucji.

Porozumienie przewiduje m.in. możliwość prowadzenia przez przedstawicieli SKW zajęć lub szkoleń na potrzeby UwB, organizację wspólnych warsztatów czy współdziałanie przy tworzeniu programów studiów. Instytucje będą też mogły świadczyć sobie wzajemną pomoc w zakresie opracowywania publikacji naukowych i brać udział we wspólnych projektach naukowo-badawczych.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Rektoratu Uniwersytetu w Białymstoku. Wzięli w nim udział także przedstawiciele mediów.