Uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 07-03-2019

10 doktorów habilitowanych oraz 44 doktorów odebrało pamiątkowe dyplomy podczas uroczystości promocyjnej, jaka 6 marca (środa) 2019 r. odbyła się na Uniwersytecie w Białymstoku.

Większość badaczy, którzy zostali promowani, uzyskała stopnie w 2018 r., kilka osób - w 2017 i 2019 r. W tym gronie są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu w Białymstoku, jak i osoby, które nie są związane zawodowo z największą podlaską uczelnią, ale wybrały UwB jako miejsce swojej habilitacji lub doktoryzowania.

Prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki Uniwersytetu w Białymstoku, w swoim wystąpieniu gratulowała doktorom i dziękowała promotorom prac doktorskich za ich trud. Zwracając się do doktorów habilitowanych powiedziała:

- Dzisiejsza uroczystość potwierdza, że osiągnęliście państwo pewien poziom dojrzałości naukowej i dołączacie do grona samodzielnych pracowników naukowych. Równocześnie nabywacie prawo, czy wręcz obowiązek kierowania rozwojem naukowym innych osób, w roli promotorów. To jest ogromna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za młode pokolenie naukowców, studentów i doktorantów. Wspomagajcie ich starania, przekazujcie odpowiednią metodologię, ale przede wszystkim życzę, byście byli dla nich wzorem nie tylko naukowca, ale też wzorem człowieka.  

W imieniu doktorów habilitowanych głos zabrała dr hab. Aneta Książek z Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB.

- Niezależnie od tego, w jakiej dyscyplinie naukowej prowadzimy nasze badania, kompletowaniu dorobku naukowego towarzyszył od początku wielki wysiłek, a potem nerwowe oczekiwanie na wyniki prac komisji, które zostały powołane do oceny naszej pracy. (...) Dla nas jest to ostatnia taka uroczystość, ostatni raz wręczono nam dyplomy, w takiej formule jak dzisiaj i tu, w tym miejscu, na Uniwersytecie w Białymstoku - dla większości z nas naszej macierzystej jednostce. Ta okoliczność oczywiście nie oznacza, że nasza praca naukowa staje się teraz mniej ważna, nie jest już priorytetowa. Wręcz przeciwnie, nie powinno się tak zdarzyć. 

Przemawiająca w imieniu doktorów dr Katarzyna Łyszczarz, kwestor UwB, mówiła:

-  Uzyskanie stopnia naukowego to zwieńczenie wieloletniej pracy i wysiłku. Jest oczywiście osiągnięciem indywidualnym, jest etapem w rozwoju własnej osoby, ale ma ono także wymiar społeczny. To potwierdzenie wejścia w określoną wspólnotę, wspólnotę ludzi, którzy tworzą naukę. (...) Życzę wam koledzy i koleżanki, byście w pracy badawczej zdołali osiągnąć cele, jakie będziecie sobie kolejno stawiać na drodze swoich poszukiwań, która nigdy nie ma końca. Jak powiedział jeden z wybitnych kompozytorów brytyjskich XX wieku Benjamin Britten, z nauką jest jak z wiosłowaniem pod prąd: skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu. Tym bardziej życzę wam przede wszystkim tego, byście wytrwali w pracy dla dobra nauki.     

Jak zauważyła dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB, jeden z promotorów nowych doktorów, zapewne nie wszyscy promowani wybiorą zawód nauczyciela akademickiego, ale w każdej pracy można się dzielić swoją pasją i zaangażowaniem:

- Zachęcam was do stawiania sobie osiągalnych celów, do doceniania możliwości uczenia się na własnych błędach i niepowodzeniach, a także do zdrowego balansowania między własną ambicją a oczekiwaniami, jakie mają wobec was inni. I chociaż pracowitość i inteligencja nie chronią przed kaprysami losu, życzę aby ten nowy etap w waszym życiu prowadził was ku szacunkowi, prawdzie i spełnieniu.

Promocje doktorskie i habilitacyjne to naukowe święto uczelni - towarzyszy im uroczysta oprawa, a doktorzy składają dodatkowo przyrzeczenie, w którym zobowiązują się m.in. do zachowania życzliwej pamięci o uniwersytecie i wytrwałego rozwijania nauki dla krzewienia prawdy.

Uniwersytet w Białymstoku posiada 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w następujących dyscyplinach: prawo, ekonomia, historia, biologia, chemia, fizyka, pedagogika. Uczelnia może doktoryzować w zakresie ekonomii, prawa, pedagogiki, historii, socjologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, fizyki, biologii, chemii oraz filozofii. Do tej pory Uniwersytet w Białymstoku nadał blisko 750 stopni doktora i 124 stopnie doktora habilitowanego.

Tegoroczna uroczystość promocyjna odbyła się w auli dydaktyczno-widowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

 


Zapraszamy do galerii z Uroczystości