Ważne zmiany na UwB od roku akademickiego 2019/2020

Data wydarzenia 01-10-2019

1 października 2019 r. wchodzi w życie nowy statut Uniwersytetu w Białymstoku. Uczelnia wita też nowy rok akademicki w nowej strukturze. Zmiany zaszły również we władzach uniwersytetu.

Nowy statut został zatwierdzony przez Senat UwB na posiedzeniu 26 czerwca bieżącego roku. Wprowadzone nim zmiany były konieczne, ponieważ UwB, podobnie jak wszystkie pozostałe polskie uczelnie, musiał dopasować swoją organizację i zasady funkcjonowania Uczelni do przepisów ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie rok temu.                                    

 

Od dziś na Uniwersytecie w Białymstoku funkcjonuje 9 wydziałów:
- Wydział Biologii,
- Wydział Chemii,
- Wydział Ekonomii i Finansów,
- Wydział Filologiczny (podzielony na Kolegium Językoznawstwa i Kolegium Literaturoznawstwa),
- Wydział Fizyki,
- Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych,
- Wydział Matematyki,
- Wydział Nauk o Edukacji,
- Wydział Prawa.

W strukturze uczelni jest ponadto 5 instytutów:
- Instytut Filozofii,
- Instytut Informatyki,
- Instytut Socjologii,
- Instytut Studiów Kulturowych,  
- Instytut Zarządzania.

Nowe jednostki grupują badaczy z określonych dyscyplin naukowych. To, czy jednostka jest wydziałem, czy instytutem, zależy przede wszystkim od jej wielkości mierzonej liczbą osób, których dorobek będzie ewaluowany, a także od liczby tzw. samodzielnych pracowników naukowych reprezentujących daną dyscyplinę.

Nowy status ma wileńska jednostka – od dziś funkcjonuje jako Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny.

Dotychczasowe jednostki międzywydziałowe, czyli Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Katedra Teologii Katolickiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej, stają się jednostkami ogólnouczelnianymi.

Nowy rok akademicki niesie ze sobą także zmiany osobowe we władzach uniwersytetu. 1 października obowiązki obejmuje powołany przez rektora prorektor ds. rozwoju. Został nim dr hab. Jarosław Matwiejuk z Wydziału Prawa (dotychczasowy prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB, został dziekanem Wydziału Prawa). Nowy prorektor będzie sprawował swoją funkcję do końca obecnej kadencji rektorskiej, czyli do 31 sierpnia 2020 r. 

Dziś też obejmują swoje obowiązki nowi dziekani i prodziekani, dyrektorzy i wicedyrektorzy instytutów, kolegiów, a także dyrektor i wicedyrektor Filii UwB w Wilnie.

Z początkiem nowego roku akademickiego zmienia się formuła kształcenia doktorantów. Nowo przyjęci doktoranci będą uczyć się w jednej z 3 szkół doktorskich, utworzonych odpowiednio dla 3 dziedzin: nauk humanistycznych, społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Doktoranci z wcześniejszych roczników będą kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich.  


Dodatkowe informacje i ważne dokumenty:


O zmianach organizacyjnych


Statut UwB


Podstawowa struktura organizacyjna UwB


Regulamin organizacyjny UwB


Nowi dziekani, dyrektorzy instytutów i filii UwB


Nowi prodziekani wydziałów, zastępcy dyrektorów instytutów i filii UwB w Wilnie


Szkoły doktorskie