Współpraca się opłaca. Trzy największe podlaskie uczelnie - w tym UwB - dostaną prawie 2 mln zł na komercjalizację badań

Promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym i gospodarczym. Takie cele chcą osiągnąć trzy największe podlaskie uczelnie: UwB, PB i UMB, które dostaną prawie 2 mln zł dofinansowania na komercjalizację badań z programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wspólny wniosek białostockich uczelni znalazł się wśród 24 najlepiej ocenionych. Projekt będzie realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, a partnerami: Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przyznane dofinansowanie wynosi 1,9 mln zł, a wartość projektu to 2,1 mln zł.

Inkubator Innowacyjności będzie realizowany przez nasze uczelnie już po raz trzeci. Szczegóły zostały przedstawione we wtorek na konferencji prasowej, w której wzięli udział przedstawiciele UwB, UMB i PB.

- Trzy największe uczelnie z regionu mają potężny potencjał do współpracy z biznesem i do tego, żeby prowadzić tutaj prace badawcze, które muszą ujrzeć światło dzienne, a nie zostać schowane do szufladymówi Tomasz Stypułkowski, prezes zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej.

- W tegorocznej edycji, która będzie realizowana do końca 2022 roku, Uniwersytet w Białymstoku ma otrzymać 400 tys. zł. O dofinansowanie będą mogli starać się nasi naukowcy, zainteresowani komercjalizacją swoich osiągnięć naukowo-badawczych. Głównym elementem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” będzie prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy – informuje Maria Truskolaska z Wschodniego Ośrodka Transferu Technologii UwB, który będzie odpowiadał za realizację projektu.

Dodaje, że prace o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i gotowości wdrożeniowej zostaną wyłonione w ramach konkursu na grant. Wysokość dofinansowania jednej pracy to 60 tys. zł.

Liczymy, że w tej edycji jeszcze szerzej uda nam się rozpowszechnić możliwości "Inkubatora" wśród  pracowników UwB. Mamy nadzieję, że zgłoszą się także przedstawiciele nauk społecznych lub humanistycznych, bo przedstawiciele nauk ścisłych i przyrodniczych już ten program znają i z niego korzystali – dodaje Maria Truskolaska.

W poprzednich latach białostockie uczelnie zrealizowały projekty na łączną kwotę prawie 4 mln zł. Z dofinansowania w wysokości blisko 60 tys. zł skorzystał m.in. zespół kierowany przez prof. Joannę Karpińską z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

- W pracowni Chemii Środowiska od wielu lat prowadzimy badania nad wykorzystaniem różnych roślin do oczyszczenia ścieków i wód ze szkodliwych związków. Dzięki środkom z programu "Inkubator Innowacyjności 2.0" mogliśmy doposażyć nasze laboratorium. Zakupiliśmy m.in. koncentrator do odparowywania próbek, uzupełniliśmy drobny sprzęt, jak również mogliśmy zakupić części zużywalne do aparatów LC-MS i GC-MS. W ten sposób zwiększył się nasz potencjał naukowy. Ponadto przeprowadziliśmy tzw. badania wstępne na potrzeby dużego projektu: wraz z moim zespołem poszukujemy skutecznych, a zarazem przyjaznych środowisku metod oczyszczania ścieków ze związków endokrynnych – wyjaśnia prof. Joanna Karpińska.  

Dodaje, że są to np. wykorzystywane w kosmetykach parabeny i benzofenony, czy naproksen i estrogen obecne w wielu lekach.

- Stosowane obecnie metody oczyszczania ścieków wykorzystujące technologie osadu czynnego nie radzą sobie z całkowitym usuwaniem związków endokrynnie czynnych. Efektywność oczyszczania można zwiększyć poprzez dodatkowe doczyszczanie za pomocą procesów chemicznych lub adsorpcję na węglu aktywnym. Wymagają one jednak dodatkowych nakładów na nowe instalacje, a ponadto stwarzają problemem z utylizacją powstających nowych odpadów. My szukamy bardziej ekonomicznych, a zarazem proekologicznych metod. Szansą jest wykorzystanie roślin pływających, takich jak wolfia bezkorzeniowa, azolla karolińska, spirodela wielokorzeniowa oraz rzęsa wodna. Wspomniane badania wstępne przyniosły obiecujące efekty. Na kontynuację prac otrzymaliśmy jesienią ub. roku dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Projekt zakończy się w 2022 roku – dodaje prof. Joanna Karpińska.

Projekt realizowany w ramach programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  w trybie projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV,  Działanie 4.4 – Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.