Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń wynikające z „Nowego Ładu”

 

W związku ze zmianami podatkowymi, które weszły w życie Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105) Uniwersytet w Białymstoku informuje o zmianach w naliczaniu wynagrodzeń.

 

 

ZMIANY W NALICZANIU PRZEZ UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

WYNAGRODZEŃ WYNIKAJACE Z "NOWEGO ŁADU" 

 • Składka zdrowotna nie pomniejsza zaliczki na podatek,
 • Zmiana wysokości miesięcznej ulgi podatkowej z 43,76 na 425 (5 100 zł rocznie),
 • Zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 zł na 30 000 zł,
 • Nowa skala podatkowa:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 
 

120 000

17% minus kwota zmniejszająca 5 100 zł

120 000

 

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

NOWOŚĆULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

 • Stosowana jest automatycznie dla przychodów miesięcznych od 5 701 zł do 11 141 zł (rocznie od 68 412 zł do 133 692 zł).
 • Jeżeli przewidujemy, że nasze przychody w roku podatkowym przekroczą próg 133 692 zł możemy złożyć pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z ulgi dla klasy średniej (miesięcznie zapłacimy wyższy podatek, ale w rozliczeniu rocznym nie będziemy zwracać wysokiej niedopłaty do urzędu skarbowego w przypadku przekroczenia limitu rocznych przychodów).

NOWE ZWOLNIENIA

 • Dla osób w wieku 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni, którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty rodzinnej, ale nie pobierają tych świadczeń i nadal pracują – przychód do 85 528 zł zwolniony z podatku (warunek - pracownik składa do pracodawcy oświadczenie, w którym potwierdza nabycie uprawnień lub nie składa oświadczenia i korzysta ze zwolnienia w rozliczeniu rocznym).
 • Dla rodzin wielodzietnych (4 dzieci i więcej) przychód do 85 528 zł dla każdego rodzica (opiekuna prawnego) zwolniony z podatku (warunek – pracownik składa oświadczenie dla pracodawcy) – pracownik ponosi pełną odpowiedzialność karną za informacje zawarte w złożonym dokumencie.
 • Od daty złożenia oświadczenia zaliczki na podatek nie są pobierane. Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia do pracodawcy, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w rozliczeniu rocznym.
 • Zlikwidowanie przywileju obniżenia zaliczki na podatek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – osoby samotnie wychowujące dziecko będą mogły zastosować dane zwolnienie w rozliczeniu rocznym.
 • Dla podatników przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium RP.

UWAGA!

 • Zgodnie z przepisami nowego ładu pracodawca nie jest w stanie przewidzieć jakie skutki wywoła w rozliczeniu rocznym złożone przez pracownika oświadczenie.
 • W związku z powyższym informujemy, że to pracownik ponosi odpowiedzialność za fakt złożenia określonego dokumentu.

Pobierz powyższe zmiany w jednym dokumencie PDF