Badania jakościowe tematem sympozjum na Uniwersytecie w Białymstoku

Data wydarzenia 08-06-2021

Pogłębianie wiedzy z zakresu badań jakościowych, doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych, a także wymiana naukowych doświadczeń  środowiska badaczy i badaczek jakościowych w Polsce – to główny cel IX Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, jakie rozpocznie się 8 czerwca w Białymstoku. Organizują je Instytut Socjologii oraz Wydział Nauk o Edukacji UwB. Dwudniowe spotkanie będzie odbywać się na platformie ZOOM.

- W czasach kiedy przytłaczają nas wyniki pseudobadań, a praktycznie każdy może stworzyć internetowe narzędzie badawcze, ważne jest aby środowisko naukowców i badaczy dbało o rzetelność badań i jednocześnie było przykładem wysokiej jakości prowadzonych eksploracji naukowych i eksperckich. Coroczne spotkania stanowią przestrzeń, która nie tylko umożliwia rozwój i wymianę doświadczeń, ale również są miejscem ugruntowującym pozycję metod jakościowych w świecie nauki jako ważnych sposobów poznawania rzeczywistości społecznej – mówi dr hab. Małgorzata Bieńkowska prof. UwB, dyrektor Instytutu Socjologii. 

Badania jakościowe od lat stanowią ciekawą alternatywę dla badań ilościowych, często też łączy się oba te podejścia. Dotyczą charakterystyki badanych zjawisk i subiektywnego spojrzenia ludzi na świat: odpowiadają nie tylko na pytanie „ile”, ale także "co?", "gdzie?", "jak?", "dlaczego?". 

Badania jakościowe mają szczególne znaczenie, gdy ich podmiotem są ludzie, ich działania w społeczeństwie, emocje, interpretacje. To ważne zwłaszcza w naukach społecznych i humanistycznych – podkreślają organizatorzy sympozjum.

- Od lat można zauważyć wzrost zainteresowania metodologią badań jakościowych oraz ich nieustanny rozwój, wypracowywanie nowych metod i technik badawczych.  Organizowane od blisko 10 lat sympozja badań jakościowych stały się platformą wymiany wiedzy, dyskusji nad realizowanymi badaniami, nad etyką w badaniach jakościowych. Każdemu sympozjum towarzyszą także warsztaty, w trakcie których uznani badacze i badaczki dzielą się wiedzą z zakresu stosowania określonych metod badawczych. Obok znanych już metod można się także nauczyć jak wykorzystać nowe techniki w badaniach jakościowych, a także zapoznać z programami dedykowanymi do komputerowej analizy danych z badań jakościowych. W tym roku badaczki z Instytutu Socjologii będą prowadzić dwa autorskie warsztaty: Design Thinking oraz  teatr partycypacyjny w badaniach socjologicznych – wyjaśnia prof. Bieńkowska.

Podczas Transdyscyplinarnych Sympozjów Badań Jakościowych spotyka się grono doświadczonych badaczy, uznanych w środowisku naukowym jak również doktoranci i studenci, którzy stawiają swoje pierwsze kroki badacze.

W tegorocznym weźmie udział blisko 100 naukowców, w tym dwudziestu doktorantów i studentów, z całej Polski. Warsztaty odbędą się w przeddzień sympozjum, 7 czerwca.

Więcej informacji na stronie: https://www.tsbj.eu/