Informacja MNiSW w sprawie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2017

Data wydarzenia 07-11-2016
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że w dniu 4 listopada 2016 r. uruchomiony został system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2017.

Nabór wniosków trwa do dnia 30 listopada 2016 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę, wniosek składa się:

  1. W systemie teleinformatycznym OSF;
  2. Informacje określone w części A wniosku, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Do informacji określonych w części A wniosku Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć:

  1. oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
  3. oświadczenie o otrzymywaniu albo nieotrzymywaniu dotacji na działalność statutową;
  4. oświadczenie o wykonywaniu w sposób ciągły zadań z zakresu upowszechniania nauki oraz o prowadzeniu prac na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 1 ustawy;
  5. oświadczenie o posiadaniu statusu wydawcy czasopism ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 4a ustawy.