Kolejne korzystne dla czasopism związanych z UwB zmiany w wykazie

Informujemy, że 21 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki sprostował i wprowadził zmiany do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonego komunikatem z dnia 1 grudnia 2021 r.

Aktualnie w wykazie znajduje się 16 czasopism związanych z Uniwersytetem w Białymstoku. Na listę powróciła Białorutenistyka Białostocka (20 pkt.), natomiast dwa inne tytuły mają zwiększoną punktację: Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza (obecnie 70 pkt., było 20) oraz Studia Podlaskie (40 pkt., poprzednio 20).

Komunikat oraz informacje o zmianach w wykazie na stronie internetowej MEN.