Porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Nauki i Towarzystwem Maxa Plancka - zaproszenie do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri

Data wydarzenia 08-08-2017

4 lipca Narodowe Centrum Nauki podpisało z Towarzystwem Maxa Plancka (MPG), niezależną niemiecką instytucją naukowo-badawczą, porozumienie o współpracy, dzięki któremu przy polskich jednostkach naukowych powstanie dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Dioscuri to inicjatywa mająca na celu utworzenie w Europie Środkowej i Wschodniej Centrów Doskonałości Naukowej, które umożliwią wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Docelowo w Polsce zostanie utworzonych dziesięć Centrów Dioscuri, działających przy istniejących już organizacjach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z niemiecką Jednostką Mentorską, a jego finansowanie zapewni NCN ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec. Centra Dioscuri utworzone zostaną przez naukowców wybranych w ramach międzynarodowych konkursów, z których pierwszy zostanie ogłoszony już w październiku.

Przed ogłoszeniem konkursu Narodowe Centrum Nauki zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania gotowości utworzenia Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w ramach swojej struktury organizacyjnej. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne i centra naukowe uczelni, jednostki naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski, Polska Akademia Umiejętności oraz inne jednostki organizacyjne posiadające siedzibę na terytorium RP, prowadzące badania i upowszechniające wiedzę. Zgłoszenia będą przyjmowane na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej NCN w terminie do 2 października br.

Lista jednostek spełniających wymagania formalne zostanie opublikowana wraz z ogłoszeniem konkursu Dioscuri, co ułatwi naukowcom zainteresowanym prowadzeniem Centrum Doskonałości Naukowej w Polsce znalezienie odpowiedniej instytucji naukowej.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy, jak również pełna treść ogłoszenia w sprawie zgłaszania ofert przez polskie instytucje naukowe, dostępne są na naszej stronie: https://ncn.gov.pl/dioscuri.