Wydział Fizyki UwB zaprasza na wykład: Giorgio Parisi and the physics of complexity

Data wydarzenia 11-01-2022

We wtorek, 11 stycznia o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB rozpocznie się wykład prof. Piotra Szymczaka, z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pt. Giorgio Parisi and the physics of complexity. Osoby spoza Wydziału będą mogły wysłuchać wykładu online. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Giorgio Parisi and the physics of complexity
Prof dr hab Piotr Szymczak
Institute of Theoretical Physics
Faculty of Physics, University of Warsaw
https://www.fuw.edu.pl/~piotrek/index.html

Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 2021 roku przyznano „za przełomowy wkład w nasze rozumienie złożonych systemów", z czego jedną połowę wspólnie otrzymali Syukuro Manabe i Klaus Hasselmann za modelowanie klimatu, a drugą połowę Giorgio Parisi „za odkrycie wzajemnego oddziaływania nieporządku i fluktuacji w systemach fizycznych od skali atomowej do planetarnej." Georgio Parisi jest jednym z najbardziej kreatywnych i wpływowych fizyków teoretycznych ostatnich dziesięcioleci. Jego prace mają duży wpływ na różne dziedziny fizyki, obejmujące sferę fizyki cząstek elementarnych, procesy wzrostu, układy nieuporządkowane (metoda replik dla szkieł spinowych, rezonans stochastyczny w układach nieliniowych), turbulencji, analizy układu odpornościowego czy dynamiki stada ptaków. Wspólną cechą większości tych systemów jest to, że są one złożone, a całość to coś więcej niż suma jej części. Jak mówi sam Parisi: „Większość badań, które przeprowadziłem, dotyczy tego: jak złożone zachowania zbiorowe mogą wynikać z elementów, z których każdy ma proste zachowanie". Przedstawię krótki przegląd różnorodnych prac Georgio Parisi, skupiając się na czterech tematach: szkłach spinowych, rezonansie stochastycznym, zjawiskach wzrostu i dynamice flokowania.

The Nobel Prize in Physics 2021 was awarded "for groundbreaking contributions to our understanding of complex systems" with one half jointly to Syukuro Manabe and Klaus Hasselmann for climate modelling and the other half to Giorgio Parisi "for the discovery of the interplay of disorder and fluctuations in physical systems from atomic to planetary scales." Georgio Parisi is one of the most creative and influential theoretical physicists in recent decades. His work has a large impact on different areas of physics, spanning the realm of particle physics (Altarelli-Parisi equations), growth processes (Kardar-Parisi-Zhang equation), disordered systems (replica method for spin glasses, stochastic resonance in nonlinear systems), turbulence, immune system analysis or the dynamics of flocking birds. Common to most of these systems is that they are complex, where the whole is more than the sum of its parts. As Parisi himself says:  "Most of the research that I have done is to get at this thing: how complex collective behavior may arise from elements that each have a simple behavior." I will give a short overview of the diverse work of Georgio Parisi, focusing on four subjects: spin glasses, stochastic resonance, growth phenomena and flocking dynamics.

Wykładu będzie można wysłuchać online:
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 850 1261 6393
Passcode: 861588