Zaproszenie do udziału w konferencji "Cerkiew a asymilacja – swój i obcy"

Data wydarzenia 24-04-2017

Fundacja „Oikonomos”, Akademia Supraska i Uniwersytet w Białymstoku zapaszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Akademii Supraskiej "Cerkiew a asymilacja – swój i obcy", która odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia 2017r. w Supraślu.

Cerkiew Prawosławna w Polsce od najdawniejszych czasów jest usytuowana na styku wpływów Wschodu i Zachodu. Jej historia jest burzliwa, bowiem ludność ruska zamieszkująca wschodnie tereny Rzeczypospolitej, narażona na ciągłe zmiany i zawirowania, wielokrotnie poddawana była próbom wpłynięcia na jej postawę, tradycję, zwyczaje liturgiczne oraz świadomość narodową. Jako przykład można podać Unię brzeską, która pod wpływem działań władzy królewskiej i prozelityzmu Kościoła rzymskiego doprowadziła do głębokich zmian w Tradycji i kulturze prawosławnych obywateli I Rzeczypospolitej. W przeciągu od XVII do XX wieku procesy odkształcania tradycji własnych widzimy praktycznie w całej Europie. W takiej sytuacji Cerkiew Prawosławna w całej Europie poddawana jest ciągłej indoktrynacji, wpływom obcych kultur i światopoglądów oraz próbom narzucenia obcych tradycji. Cerkiew podejmuje wiele działań, aby zachować swoje tradycyjne oblicze, jednocześnie przyjmuje wiele zwyczajów, które wprawdzie nie mają wpływu na dogmaty, wywołują jednak szereg zmian. Także historia najnowsza nie jest więc wolna od walki o zachowanie swojej tożsamości, szczególnie w dobie migracji, globalizacji oraz relatywizmu. Kolejna konferencja Akademii Supraskiej powinna zatem zgromadzić specjalistów z różnych dziedzin nauki i wzbudzić zainteresowanie szerokiej publiczności zarówno analizą dziejów problemu jak też różnych aspektów sytuacji współczesnej.

 

 

Koszt uczestnictwa – 150 zł/ €40 (kwota obejmuje zakwaterowanie w Domu Pielgrzyma Akademii Supraskiej, wyżywienie oraz publikację).

Artykuły, po uzyskaniu pozytywnej oceny recenzentwów,  zostaną opublikowane w Latopisach Akademii Supraskiej.

Informacje dla autorów

 

- Prace, dotychczas niepublikowane, należy nadsyłać w języku polskim, rosyjskim lub angielskim ze streszczeniem w języku innym niż tekst główny.

- Wymogi edytorskie tekstu - informacje poniżej.

- Kolegium redakcyjne zastrzega sobie prawo do poprawek językowych, graficznych, układu.

- Za publikowane prace Autorzy nie otrzymują honorarium.

- Artykuły przygotowane niezgodnie z wymogami nie zostaną przyjęte do druku.

- Artykuły prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariatu Konferencji: j.oniszczuk@gmail.com

Język konferencji: polski, rosyjski i angielski. W dyskusji dopuszcza się również inne języki słowiańskie. Forma prezentacji prac: referaty w języku polskim, rosyjskim lub angielskim, czas wystąpienia – 20 minut. Istnieje możliwość przedstawienia prezentacji.

 

Terminy:

- 01.07.2017 r. - zgłoszenie uczestnictwa w konferencji. Zgłoszenie prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariatu Konferencji: j.oniszczuk@gmail.com

- 10.08.2017 r. - nadsyłanie tekstów wystąpień

Podróż oraz zakwaterowanie: w pryzpadku przylotu do Warszawy istnieje możliwość zorganizowania transportu z Lotniska im. F. Chopina w Warszawie do Supraśla.

 

Adres sekretariatu konferencji

Akademia Supraska

ul. Klasztorna 1

16-030 Supraśl

tel. +48 662 254 177

e-mail: akademia@oikonomos.pl

j.oniszczuk@gmail.com

www.akademiasupraska.pl

Relacja z ubiegłorocznej konferencji dostępna jest na stronie:

http://akademiasupraska.pl/news.php?id_n=57&id=5

 

Wymogi edytorskie tekstu:

1)      Objętość – do 40 tys. znaków z uwzględnieniem spacji, bibliografii i przypisów oraz przyjętych skrótów.

2)      Streszczenie – ½ strony

3)      Edytor: Microsoft Word dowolnej wersji, format A4, czcionka - Times New Roman,

rozmiar – 12.

4)      Marginesy: lewy – 2,5; prawy – 2,5; górny – 2,5; dolny – 2,5.

5)      Akapit – 1,0; interlinia – 1,5.

6)      Pierwsza strona artykułu powinna zawierać:

- imię i nazwisko autora (wyrównanie do lewej), obok nazwa instytucji

- tytuł artykułu wielkimi literami (wyrównanie do środka, styl czcionki – pogrubiona)

- poniżej Słowa kluczowe: (max. 5) (wyrównanie do lewej).

 

ANTONI MIRONOWICZ, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

 

 

SOBORY WILEŃSKIE 1509 I 1514 ROKU

 

Słowa kluczowe: Sobory wileńskie, Kościół prawosławny, Wielkie Księstwo Litewskie

 

Najważniejsze sprawy dotyczące Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej były rozpatrywane na soborach lokalnych, choć odbywały się nieregularnie, to odgrywały istotną rolę…

(Tekst zasadniczy)

 

Streszczenie, Słowa kluczowe

w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu artykułu.

 

7)      Przykłady należy wyróżnić kursywą.

8)      Nie należy wstawiać numeracji stron, ani używać funkcji automatycznego przenoszenia wyrazów.

9)      Przypisy należy zamieścić w dole strony, do której się odnoszą, numeracja ciągła w obrębie całego tekstu (rozmiar czcionki – 10).

10)  Przypisy bibliograficzne wg modelu: inicjał imienia, nazwisko autora, tytuł (kursywą) miejsce rok wydania, strona.

Np.:

 

1. Książki:

А. В. Рыстенко, Легенда о св. Георгии и драконе в византийской и славяно-русской литературах, Одесса 1909, s. 187–242.

W. Chlebda, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, Opole 1991.

 

2. Wielotomowe publikacje:

I. Франко, Апокрифи i легенди з украïнських рукописiв, т. 5: Легенди про святих, Львiв 2006 (репринт видання 1902 р.), s. 116–119.

 

3. Artykuł w czasopiśmie:

Ю. Д. Апресян, Проблема фиктивности «знать» и его синонимы, „Вопросы языкознания”, № 4, 1995с. 67-81.

W. Chlebda, Kiedy swój staje się obcym, „Etnolingwistyka”, t. 19, 2007, s. 89-98.

 

4. Artykuł w monografii zbiorowej:

Э. Кассирер, Сила метафоры, :] Теория метафоры, ред. Н. Д. Арутюнова, Москва 1990, с. 33-43.

H. Popowska-Taborska, Językowe wykładniki opozycji swoi – obcy w procesie tworzenia etnicznej tożsamości, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999, s. 61-68.

 

5. Serie wydawnicze:

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1: Gerontikon, księga starców, (Źródła monastyczne), Warszawa 1986, s. 20–22.

A. Naumow, Wiara i historia. Z dziejów literatury cerkiewnosłowiańskiej na ziemiach polsko-litewskich, (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, t. 1), Kraków 1996, s. 164.

 

6. Monografia zbiorowa:

Фразеология в контексте культуры, ред. В. Н. Телия, Москва 1999.

Etnolingwistyka a leksykografia, red. W. Chlebda, Opole 2010.

 

7. Antologia tekstów:

Pasterze wiernych Słowian, teksty wybrał, tłum. i opr. A. Naumow, Kraków 1985, s. 123–128.

 

8. Tekst (rozdział) z publikacji wielotomowej:

Из Служебника Митрополита Кипріанa, [в:] Историческая хрестоматія церковно-славянскаго и древне-русскаго языков, сост. Ф. Буслаeв, Москва 1861, ч. 1, док. XVI, s. 136–137.

 

11)  Nie należy stosować skrótów miejsca wydania (np. М. = Москва).

12)  Na końcu należy zamieścić streszczenie w języku angielskim wraz z tłumaczeniem tytułu artykułu.

13)  Plik z tekstem referatu należy nazwać znakami łacińskimi według nazwiska autora. Jeśli autorów jest kilku, wówczas prosimy oddzielić każde nazwisko kropką.

Np.

 

Nowakowski-ref