Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Informacje 

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UwB

Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowe studia doktoranckie zostają zastąpione kształceniem doktorantów w nowych instytucjach - szkołach doktorskich. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Ustawy 2.0 osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia, czyli doktora, mogą aplikować do szkół doktorskich.

W Uniwersytecie w Białymstoku powołano trzy szkoły doktorskie zgodnie z Zarządzeniem nr 8 Rektora UwB z dnia 27.03.2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich::

- Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Społecznych;

- Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.


Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych kształci doktorantów w zakresie dyscyplin:

- filozofia

- historia

- językoznawstwo

- literaturoznawstwo


Władze 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr hab. Urszula Sokólska

Rada Naukowa

 


Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Leonarda Dacewicz

prof. dr hab. Dariusz Kulesza

prof. dr hab. Halina Święczkowska

dr hab. Krystyna Szelągowska, prof. UwB