OGŁOSZENIE (8.05.2020 r.) – zmiany dotyczące wniosków ZFŚS

Uprzejmie informujemy, że w terminie do 15 czerwca 2020 r. można składać wnioski o:
- dopłatę do wczasów pracownika oraz dopłatę do działalności kulturalno-oświatowej i sportowej,
- dopłaty do wypoczynku i świadczenia socjalne dla dzieci:
a) w wieku 3-25 lat - w formie wczasów turystycznych lub zorganizowanego wypoczynku,
b) w wieku 3-13 lat - w formie świadczenia rzeczowego w ramach limitu na dziecko/paczka/.

Wnioski składać należy wyłącznie w  wersji papierowej, w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat), do przeznaczonego w tym celu pojemnika „Oświadczenie uprawnionego do dopłat i świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu w Białymstoku”.

Do czasu weryfikacji Państwa wniosków w Sekcji Spraw Socjalnych pracodawca wypłaca świadczenia w wysokości ustalonej dla dopłaty najniższej, uzgodnionej ze związkami zawodowymi. Termin uzgodnienia ze związkami zawodowymi tabel dopłat zostaje przesunięty do 15 lipca 2020 r. Na wezwanie pracodawcy i w terminie przez niego wskazanym wnioskodawca będzie mógł przedłożyć do wglądu w Sekcji Spraw Socjalnych:
- złożone roczne deklaracje podatkowe PIT za 2019 r.,
- w przypadku działalności rolniczej, opodatkowanej podatkiem rolnym (powyżej 1 Ha fizycznego), aktualne zaświadczenie lub decyzje podatkowe z Urzędu Gminy oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach bezpośrednich z funduszy europejskich,
- w przypadku ubiegania się o dopłaty na dzieci, które ukończyły 18 rok życia (zgodnie z datą urodzenia) legitymacji szkolnej/studenta/doktoranta lub dołączenie stosownego zaświadczenia wystawionego przez szkołę (uczelnię).

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie osoba uprawniona otrzymuje dopłatę w najniższej wysokości. (Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB).

Druki oświadczenia z wnioskami można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w holu budynku przy ul. Świerkowej 20 B (Rektorat).

Prosimy o wyliczenie średniego miesięcznego przychodu przypadającego na osobę w rodzinie za rok 2019, uzyskanego z przychodów wnioskodawcy i współmałżonka (patrz § 9 w: Zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu ZFŚS UwB oraz Zarządzenie nr 50 z 30 grudnia 2019 r.), przy czym bez udokumentowania jest to kwota od 6001 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie w Sekcji Spraw Socjalnych:
poniedziałek-czwartek godz. 7.30-15.00
piątek 8.00-14.00
tel. 85-745-70-55, 85-745-71-22
e-mail: ac-dss@uwb.edu.pl 


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru elektora z dnia 05.03.2020 r.


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru elektora z dnia 25.02.2020 r.


PROTOKÓŁ Okręgowej Komisji Wyborczej nr 23 z wyboru senatora z dnia 25.02.2020 r.


OGŁOSZENIE O PONOWNYM ZEBRANIU WYBORCZYM

Okręgowa Komisja Wyborcza uprzejmie informuje, że w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 08.30 w auli dydaktyczno-widowiskowej im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji przy ul. Świerkowej 20 w Białymstoku w Okręgu nr 23 odbędą się wybory uzupełniające 6 przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Białymstoku.

pełna treść ogłoszenia

Uchwała nr 2 w sprawie szczegółowego trybu czynności wyborczych w Uniwersytecie w Białymstoku


Szanowni Państwo,

Przewodniczący komisji wyborczej dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przypomina, iż w dniu 17 lutego 2020 roku ogłoszono informację o zebraniu wyborczym wyznaczonym na dzień 25 lutego 2020.

 

Robert Łazewski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

pełna treść ogłoszenia 

 


 

Sanowni Państwo,

 

Przypominamy pracownikom Uniwersytetu w Bialymstoku, że wnioski o dopłaty i świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz z oświadczeniami o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej składane są w Sekcji Spraw Socjalnych do dnia 15 maja 2019 r.

mgr Alicja Kotowicz

Kierownik Sekcji Spraw Socjalnych


Szanowni Państwo, członkowie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) Uniwersytetu w Białymstoku

W dniach 06.11.18 r. – 08.11.18 r. odbędą się wybory kandydatów na delegatów na Walne Zebranie Delegatów
Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2018-2022.

Członkowie PKZP głosują w następujących lokalizacjach:

 • Administracja Ogólnouczelniana oraz SPNJO– portiernia budynku Rektoratu
 • Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej – Repozytorium (II piętro, p. 201)
 • Domy Studenta przy ul. Żeromskiego i przy ul. Pogodnej – portiernia Domu Studenta przy ul. Pogodnej
 • Emeryci – portiernia budynku przy placu NZS 1
 • Kampus – Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania – Biblioteka Wydziału (parter, p. 116)
 • Wydział Filologiczny oraz Wydział Historyczno-Socjologiczny – portiernia budynku Wydziałów przy placu NZS 1
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz SWFiS – portiernia budynku Wydziału PiP
 • Wydział Prawa – portiernia budynku Wydziału
 • Na karcie zgłoszeniowej można wskazać maksymalnie 30 nazwisk kandydatów.

Zarząd ZNP Pracowników UWB
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UwB
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy UwB

Plik do pobrania:

Regulamin obrad WZD

Regulamin wyborów delegatów na WZD

Statut PKZP

 


 

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż przedstawicielami NSZZ „Solidarność” UwB w Wydziałowych Komisjach Oceniających oraz w Radach Wydziałów - w roku akademickim 2018/2019 - są następujące osoby:

Wydział Biologiczno-Chemiczny - mgr Joanna Chołostiakow-Gromek
Wydział Filologiczny  - dr Barbara Olech
Wydział Fizyki - dr hab. Marek Kisielewski, prof. UwB
Wydział Matematyki i Informatyki -  dr Maciej Horowski
Wydział Pedagogiki i Psychologii - dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB
Wydział Prawa - dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB


 

Szanowni Państwo, Pracownicy UwB - przedstawiany protokół z zebrania wyborczego Społecznych Inspektorów Pracy w Uniwersytecie na kadencję 2018-2022 oraz sprawozdania z działalności SIP w latach 2014-2018.

Protokół z zebrania wyborczego SIP 2018-2022

H.Reniewicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018

O.Aleksandrowicz Sprawozdanie z działalności SIP za okres 2014_2018


 

Szanowni Państwo - na funkcję Społecznych Inspektorów Pracy w UwB na kadencję 2018-2022

wybrane zostały poniższe osoby:

 • Urszula Andrejewicz:
  - uandre@poczta.onet.pl
  - tel. 504170770,
  Wydział Filologiczny , Instytut Filologii Polskiej, Zakład Współczesnego Języka Polskiego, p. 141
  Obszar działania: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Biblioteka Uniwersytecka przy ul. Akademickiej
 • Urszula Anna Pawluczuk:
  - ulpaw0505@wp.pl
  - tel. 85 745 75 19,
  Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii i Nauk Politycznych, Katedra Historii Europy
  Środkowo-Wschodniej, p. 123
  Obszar działania: Wydział Historyczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa
 • Piotr Rode:
  - piotrbrode@wp.pl
  - tel. 85 738 7378,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 3047
  Obszar działania: Kampus, Stacja Terenowa IB w Gugnach
 • Tomasz Włodarczyk:
  t.wlodar@uwb.edu.pl
  tel. 85 738 8416,
  Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, p. 2008
  Obszar działania: Wydział Pedagogiki i Psychologii, administracja centralna, akademiki i hotele

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Ustawą o SIP, w której opisane są kompetencje Społecznych Inspektorów Pracy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku
Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

 

Szanowni Pracownicy Uniwersytetu

W związku ze świętem Uczelni i planowanymi z tej okazji nagrodami Rektora dla pracowników UwB informujemy, że istnieją regulaminy przyznawania nagród pracownikom UwB.

 1. Uchwała nr 501 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
 2. Zarządzenie nr 3 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi nagród Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

Oba regulaminy dostępne są w zakładce wewnętrzne akty prawne, ikona BIP (biuletyn informacji publicznej).

Regulamin nagród - nauczyciele

Regulamin nagród - Nienauczyciele

Na niektórych wydziałach opracowane są regulaminy wewnętrzne/wydziałowe, uwzględniające specyfikę pracy na danym wydziale.

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu w Białymstoku

Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

 


 

Szanowni Pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku,

W wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 27-09-2018 r. Społecznymi Inspektorami Pracy w UwB na kadencję 2018-2022 zostali:

Urszula Andrejewicz – Wydział Filologiczny

Urszula Pawluczuk – Wydział Historyczno-Socjologiczny

Piotr Rode – Wydział Biologiczno-Chemiczny

Tomasz Włodarczyk – Wydział Biologiczno-Chemiczny