Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje wsparcie w przypadku projektów o charakterze mobilnościowym.


 

Do podstawowych zadań NAWA należy inicjowanie i realizowanie działań wspierających proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych. Pomocą w realizacji tego zadania będą programy wspierające przede wszystkim nawiązywanie międzynarodowych partnerstw, rozwijanie potencjału uczelni pod kątem oferowanych programów, jak też przygotowania organizacyjnego w zakresie umiędzynarodowienia.

Źródło: https://nawa.gov.pl/ 
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 15 lat wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty wspierane przez Program mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte między instytucjami z tych trzech krajów, ale przed wszystkim dzięki działaniom i ich pozytywnemu wpływowi na obszary przygraniczne.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach:

DZIEDZICTWO

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego 

DOSTĘPNOŚĆ

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych 

BEZPIECZEŃSTWO

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

GRANICE

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

Źródło: https://www.pbu2020.eu/p


Obecnie Uniwersytet w Białymstoku realizuje oraz współrealizuje z partnerami następujące projekty:

 

Lp.

Nazwa Projektu

Osoba Kontaktowa

Źródło Finansowania

 

1.

 

Ochrona spuścizny historycznej i kulturalnej Elizy Orzeszkowej oraz Ludwika Zamenhofa na terenie Grodna i Białegostoku

 

Okres realizacji: od 06.02.2020

 

Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Jarosław Ławski

j.lawski@uwb.edu.pl

 https://www.pbu2020.eu/en/projects2020/654

 

 

2.

 

Wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE: Modele instytucjonalne oraz kompetencje do karania we Francji i w Polsce

 

Okres realizacji: 2020-2021

 

 

Wydział Prawa

dr hab. Anna Piszcz prof. UwB

piszcz@uwb.edu.pl

 

 

https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/Polonium-28.06/PHC_Polonium2019_lista-rankingowa.pdf

Wspólne projekty badawcze. Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium 2019

 

 

3.

 

Wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE: Problemy proceduralne w Czechach i w Polsce

 

Okres realizacji: 2020-2021

 Wydział Prawa

dr hab. Anna Piszcz prof. UwB

piszcz@uwb.edu.pl

 

 https://nawa.gov.pl/images/Bilateralne-Naukowcy/Czechy-2019/Lista-projektow-finansowanych-Czechy-2019_do-publikacji.pdf

Wspólne projekty badawcze.  Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Czechami 2019

4.

Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców

 

 Okres realizacji: 2020-2021

 Wydział Filologiczny

dr Joanna Kuć 

lsk.legendy@uwb.edu.pl

joanna.kuc@uwb.edu.pl

 

 
 5.  

Training teachers for inclusion in Mongolia. The development of a modular course with online tutorials on the right to inclusidve education and the establishment of SEN counseling centres/MELINC

 

Okres realizacji:

od 2021 - 2024
 

Wydział Prawa, Ekonomii i Finansów, Nauk o Edukacji

dr Anna Drabarz

a.drabarz@uwb.edu.pl

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/

Akcja 2 (projekty KA203) Partnertswa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego

 

6.

Fostering inclusive and fair environment for secondary students at intercultural school settings through a novel pedagogical method based on restorative practices and social & emotional learning/FAIRSCHOOL

Okres realizacji:

od 2020 - 2023

 

 

Wydział Prawa

dr Dariusz Kużelewski

d.kuzelewski@uwb.edu.pl

 

https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-2-szkolnictwo-wyzsze/

Akcja 2 (projekty KA203) Partnertswa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego