Regulamin Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych "GLOTTA"

1.Kursy Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych "GLOTTA", nazywanego dalej GLOTTA, prowadzone są przez pracowników Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku (w skrócie SPNJO) lub osoby spoza uczelni zatrudnione za zgodą Rektora Uniwersytetu w Białymstoku.

2.Siedzibą UCNJO "GLOTTA" jest:

15-097 Białystok,
ul. Świerkowa 20B,
p.121
tel. 85/ 745 70  82
fax 85/ 745 70 82
adres internetowy: http://spnjo.uwb.edu.pl
adres mailowy: 
spnjo@uwb.edu.pl
Numer konta UwB: Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

3.Nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad właściwym funkcjonowaniem kursów sprawuje kierownik SPNJO.
Wysokość opłat za kursy oferowane przez „Glottę” na dany rok akademicki ustala Rektor UWB nie póżniej niż dwa miesiące przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia.  Wysokość opłat ustala się na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztów realizacji kursu przedstawionej przez SPNJO.

4.Standardowym typem kursu oferowanym przez GLOTTĘ jest kurs w wymiarze 4 godzin (2 x 2 godziny lekcyjne) w tygodniu o łącznej ilości 50 godzin w semestrze. Jedna godzina lekcyjna trwa 45 minut. GLOTTA organizuje kursy w innym wymiarze godzin, jeśli zajdzie taka potrzeba.

5.Zaliczki i opłaty przyjmują upoważnieni do tego pracownicy SPNJO za pokwitowaniem.

6.Osoby deklarujące chęć uczestnictwa w kursach wpisywane są na  listę uczestników z chwilą wniesienia I raty na poczet opłaty za kurs.

7.Opłatę za kurs można uiścić w całości lub ratach. Kursanci uiszczający opłatę w ratach są zobowiązani do przestrzegania terminów kolejnych wpłat zgodnie z podanym niżej harmonogramem.

Kursy 50 – 60 godz. w 2 równych ratach
I rata – najpóżniej do końca trzeciego tygodnia od rozpoczęcia kursu
II rata – najpóżniej w połowie kursu

Kursy 90 - 100 godz. w 3 równych ratach:
I rata - najpóźniej do końca trzeciego tygodnia od rozpoczęcia kursu
II rata – najpóźniej do końca ósmego tygodnia od rozpoczęcia kursu
III rata – najpóźniej do końca czternastego tygodnia od rozpoczęcia kursu

10. W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu organizowanego przez „Glottę” przed terminem jego rozpoczęcia, przysługuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszony o ewentualny koszt przelewu lub przesyłki.

11.W przypadku pisemnej rezygnacji z kursu, po terminie jego rozpoczęcia opłata podlegająca zwrotowi jest pomniejszona proporcjonalnie o koszty odbytych zajęć oraz koszt ewentualnego przelewu lub przesyłki. Warunkiem zwrotu opłaty jest złożenie pisemnej rezygnacji nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

12.W wyjątkowych przypadkach, spowodowanych ważnymi przyczynami losowymi zwrot opłaty może nastąpić po terminie wskazanym w pk.11.

13.Decyzję w sprawie zwrotu opłat oraz ich wysokości podejmuje kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

14.Gdyby przeprowadzenie planowanych zajęć okazało się z różnych przyczyn niemożliwe, GLOTTA zapewni ich realizację w innym terminie lub zwróci kursantom należność za niezrealizowane zajęcia.

15.Jeśli wpłaty za udział w kursie nie zapewnią finansowania kursu organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup lub rozwiązania kursu.

16.Uczestnicy kursu rozpoczynający naukę w trakcie kursu wnoszą opłatę za tę ilość godzin, jaka pozostała do końca realizacji danego kursu.

17.Uczestnicy kursu dołączający do grup w toku nauki mogą jednorazowo obserwować zajęcia. Podczas tych zajęć wypełniają również test kompetencji.

18.Opłata za kurs nie obejmuje podręczników do nauki języka.

19.Opłata za kurs nie obejmuje kosztów egzaminu certyfikatowego.

20.Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem UCNJO „GLOTTA”.

21.Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania przez Rektora UwB. 

Niniejszym poświadczam własnoręcznym podpisem, iż zapoznałem / zapoznałam się z REGULAMINEM KURSÓW UCNJO ‘GLOTTA’ i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………
Białystok, ……………………………………………………………………………………