REJESTRACJA KOŁA NAUKOWEGO/ORGANIZACJI STUDENCKIEJ

Rejestracji koła naukowego/organizacji studenckiej na Uniwersytecie w Białymstoku

dokonuje Prorektor ds. Studenckich

na podstawie dokumentów złożonych w Dziale Spraw Studenckich

(ul. Świerkowa 20B, parter, pok. 1/14)

__________________________________________________________________________________ 

Wymagane dokumenty:

1. Lista członków koła/organizacji (imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, nr albumu, nr telefonu, e-mail,  własnoręczny podpis).

2.  Zgoda nauczyciela akademickiego na sprawowanie opieki nad kołem/organizacją.

3.  Statut koła/organizacji.

4.  Protokół z zebrania założycielskiego (wybór władz koła/organizacji, przebieg głosowań).

5.  Zgoda Dziekana na działalność koła/organizacji przy wydziale.

6.  Pismo do Prorektora ds. Studenckich UwB z informacją o rejestracji koła/organizacji na uczelni.