Współpraca z zagranicą
Erasmus+
Raport Ernst & Young. Produktywność naukowa
Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk
Practical Guide to EU Funding Opportunities for Research and Innovation
List w sprawie oceny parametrycznej
Oferta stypendialna do pisma Nasz Uniwersytet
Misja i strategia UwB z uchwałą
Komunikat nr 22 MNiSW w sprawie Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
Regulamin korzystania z wyników pracy intelektualnej w Uniwersytecie w Białymstoku
Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć i dorobku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów, warunków i trybu ubiegania się o uzyskanie statusu KNOW

 

Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie nagród Rektora
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie korzystania pracowników UwB z elektronicznych baz danych
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie działalności Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UwB
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie wskaźnikow jakie należałoby uwzględnić przy ocenie badań naukowych
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką rozpraw doktorskich bronionych na UwB 
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki w sprawie projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawiania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki o projekcie regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji wyników pracy intelektualnej UwB
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki o projekcie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej UwB
Opinia Senackiej Komisji ds. Nauki o projekcie uchwały Senatu UwB w sprawie zasad wyróżniania rozpraw doktorskich