Sprawozdanie z działaniaSystemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w SPNJO UwB roku akademickim 2016/17
Jednostka organizacyjna: SPNJO UwB

Kierunek studiów: SPNJO nie prowadzi kształcenia kierunkowego

I. MONITOROWANIE STANDARDÓW AKADEMICKICH

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów

A. Kadra dydaktyczna

1. Wszyscy pracownicy Studium posiadają odpowiednie kwalifikacje.

2. Analiza i ocena działalności dydaktycznej – na podstawie arkusza oceny okresowej, hospitacji i ocen studenckich w USOSie. Studium ma status jednostki dydaktycznej, nie mniej jednak dwie osoby pracują obecnie nad doktoratami, a kilku pracowników regularnie bierze udział w konferencjach naukowych i publikuje.

3. W konferencjach naukowych i dydaktycznych oraz w szkoleniach wzięło udział 9 osób (ok 1/3 zespołu). Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest wspierane poprzez całościowe lub częściowe pokrycie opłaty konferencyjnej, kosztów przejazdu i noclegów.

Ze stypendium ERASMUSA skorzystało 6 pracowników.

 B. Obsada zajęć dydaktycznych: kierownicy zespołów językowych.

Wnioski:

Dotychczasowe działania będą nadal kontynuowane.

II. OCENA PROCESU KSZTAŁCENIA

1. W Studium działa Komisja ds. jakości kształcenia. Bierzemy jako Studium udział w monitorowaniu i doskonaleniu procesu kształcenia umiejętności studentów w zakresie znajomości języków obcych. Jesteśmy odpowiedzialni za sylabusy zajęć z języka obcego oraz za format egzaminu (na wszystkich stopniach).

W roku akademickim 2016/17 na wniosek naszej Komisji ds. jakości kształcenia wprowadziliśmy w związku ze zmianą ilości godzin lektoratu na II stopniu nowy jednolity format egzaminu. W formacie egzaminu położono nacisk na sprawdzenie umiejętności mówienia w języku obcym.

2. Ocena lektoratów przez absolwentów wchodzi w skład ankiety UwB adresowanej do absolwentów. Jej wyniki zostały o tyle uwzględnione, że format egzaminu na II stopniu koncentruje się wokół sprawności mówienia.

3. Sylabusy lektoratów są zamieszczone w USOSie.

4. Wydziały przywróciły liczbę godzin lektoratu (120) na studiach stacjonarnych I stopnia (Wydział PiP, Filologiczny), niestacjonarnych (Wydział Prawa, PiP) oraz wprowadziły 30 godzin lektoratu na II stopniu (plus 30 godzin warsztatów prowadzonych przez pracowników poszczególnych wydziałów lub pracowników SPNJO) oraz 20 godzin na III (jeśli studia doktoranckie są prowadzone).

Wnioski:

O ile wydziały przywróciły ilość godzin lektoratu sprzed 2-3 lat, to wciąż czynnikiem negatywnie wpływającym na jakość kształcenia, zwłaszcza na ćwiczenie sprawności mówienia, pisania i słuchania, jest duża ilość studentów w grupach.

1.      OCENA JAKOŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Działania:

Przeprowadzono ewaluację wszystkich pracowników Studium (32) w oparciu o wyniki ocen zajęć przez studentów I i II stopnia w ciągu ostatnich 3 lat, do czego wykorzystano system USOS. U 2 nauczycieli miała miejsce hospitacja zajęć. Wyniki hospitacji i oceny zajęć przez studentów zostały przedstawione Komisji ds. oceny pracowników dydaktycznych.

Rezultaty:

Poza nielicznymi osobami pracownicy Studium uzyskali pozytywne oceny. 

Wnioski:

Działania będą kontynuowane w roku 2017/18.

2.      MONITOROWANIE WARUNKÓW KSZTAŁCENIA I ORGANIZACJI STUDIÓW

Działania:

Na potrzeby SPNJO kupowane są na bieżąco magnetofony, głośniki oraz sukcesywnie laptopy. Studium nie posiada własnej biblioteki, ale Biblioteka Główna, ewentualnie biblioteki wydziałowe czynią zakupy książek na potrzeby lektorów – bądź ze środków własnych, bądź z pieniędzy SPNJO. Księgozbiór jest stale aktualizowany.

Studium posiada niewiele własnych sal dydaktycznych, korzysta z pomieszczeń na wydziałach. Z uwagi na liczne grupy często w salach zarówno tych ,w dyspozycji SPNJO, jak i na wydziałach jest zbyt mało miejsca. Na niektórych wydziałach plany zajęć nie są na bieżąco aktualizowane, stąd informacja o wolnych salach nie zawsze jest pełna.

Informacje na temat kształcenia językowego dostępne są w USOSie, natomiast informacja o formacie egzaminu z języka w przewodzie doktorskim umieszczona jest na stronie SPNJO. Także informacje dotyczące organizacji lektoratów oraz sprawozdanie z działania na rzecz jakości kształcenia dostępne są na stronie SPNJO.

Rezultaty:

Uzupełnienie wyposażenia SPNJO w sprzęt, powiększenie księgozbioru (w ramach bibliotek wydziałowych lub BG).

 

Wnioski:

Kontynuacja zakupów sprzętu i książek.

Potrzeba aktualizacji planów zajęć w USOSie.

3.      OCENA MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów

SPNJO nie prowadzi kształcenia kierunkowego. W ramach lektoratów przedstawia się ofertę stypendialną uniwersytetów i organizacji zajmujących się wymianą akademicką. Zajęcia językowe wspomagają mobilność studentów w ramach wymiany z uczelniami zagranicznymi bądź programów unijnych (Erasmus).

Wnioski:

Rola Studium w zwiększeniu mobilności studentów nie jest przez wydziały brana pod uwagę.

 

4.      UZYSKIWANIE OPINII ABSOLWENTÓW UCZELNI O PRZEBIEGU ODBYTYCH STUDIÓW

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów

SPNJO nie prowadzi kształcenia kierunkowego. Uzyskanie opinii absolwentów o lektoratach możliwe jest pośrednio tj. przez uwzględnienie oceny zajęć z języka obcego przy ewaluacji przebiegu studiów przez absolwentów. Wciąż aktualna pozostaje prośba o skonsultowanie pytania/pytań dotyczących znajomości języka z SPNJO

Wnioski:

Ponowienie prośby o uzgodnienie punktu w ankiecie dotyczącego oceny umiejętności językowych z SPNJO.

5.      UZYSKIWANIE OPINII PRACODAWCÓW O POZIOMIE ZATRUDNIANYCH ABSOLWENTÓW

Opis podjętych działań i uzyskanych rezultatów

Patrz wyżej

Wnioski:

patrz wyżej